Nagykovácsi blog. Határtalanul, de a határokon belül maradva. Kibeszélő.

Zord idők

Kiszelné Mohos Katalin, a Kispatak óvóda intézményvezetőjének munkaügye

Kisér(t)őposzt 1.- 2012. Április 19. Képviselő-testületi ülés, 21. napirendi pont.

2017. július 12. - zord íjász
  • Ez a poszt önálló kordokumentum, de jellegét tekintve, ennek a posztnak a kísérője, közvetlen tartozéka.

  • Diktafon-felvételem alapján készült leiratom, 2012-ből. Először a nagykovacsi.net Civil Közösségi Hírportál Fórumán jelent meg, öt évvel ezelőtt. Csak annyi a különbség, hogy a pontosabb szerkesztés, javítások miatt, most jobb minőségű, tagoltabb a szöveg.
  • A leirat 100%-ig pontos, legfeljebb az élő beszéd esetlegességei vannak kijavítva néhány helyen, abból sem sok, illetve a szöveg értelmezést segítő zárójeles megjegyzésekkel tűzdelt, (pirossal) de egyebekben nincs benne változtatás, akkor sem, ha néhol a megfogalmazások nagyon magyartalanok vagy nehézkesek. E vonatkozásban tehát nem nyúltam nagyon mélyen bele. 
  • A zölddel szedett szöveg nem szerepel a hivatalos jegyzőkönyvben, itt igen. ( a hivatalos szöveget éppen ezért elmentettem, képernyőfotón is, de akit érdekel, itt elolvasható) Nincs tudomásom és ismeretem arról, hogy a hivatalos szövegből a jelzett részek miért maradtak ki.
  • A leirat a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésének 21. napirendi pontja alattt elhangzottakat rögzíti, melyre az óvodavezető asszony- saját elmondása szerint- meghívót kapott, de előterjesztési anyagot nem.
  • A leirat csak az elhangzottakat rögzíti, és ez semmiféle formában nem jelent az elhangzottak teintetében értékítéletet, azok igazságtartalmát, jogi helyességét stb. illetően, sem pro, sem kontra.
  • Időpont: 2012. 04. 19.
  • Helyszín: Öregiskola, Kisterem
  • a napirendi pont tárgyalása az óvodavezető-asszony kérésére, nyílt ülésen történt
  • videofelvétel ennél a napirendi pontnál már nem készült, a hivatalos eseményeket szerződéses alapon rögzítő személynek az előző, zárt üléses napirendi pontok előtt megköszönték az eddigi munkáját, ő összepakolt, és elment

21. napirendi pont: Döntéshozatal Kiszelné Mohos Katalin óvodavezető Képviselő-testület hatáskörébe tartozó munkaügyben. 

Bencsik Mónika (polgármester asszony): A Képviselő-testület -a zárt ülésen meghozott döntéshozatali eljárásai után - nyílt ülésen folytatja a 21. napirendi pont tárgyalását. Döntéshozatal Kiszelné Mohos Katalin óvodavezető képviselő-testület hatáskörébe tartozó munkaügyben. Nagyon röviden ismertetek egy tényállást, amit a Képviselő-testület ismer, de mivel nyílt ülést tartunk, ezért valószínűsítem, hogy mások nem ismernek.

Különös tekintettel az Önkormányzatnál az utóbbi időszakban jelentkezett pénzügyi problémák miatt megpróbálunk nagyobb figyelmet fordítani az ellenőrzésre. A helyi önkormányzati törvény kimondja azt, hogy a Képviselő-testület felel a gazdálkodás biztonságáért, a Polgármester felelős a szabályszerűségért. A jegyző nagyon sok mindenért felel, és a Pénzügyi Bizottságnak is elég sok felelőssége van. Az előterjesztésbe és a tényállás tisztázásaképpen, rengeteg jogszabályi beidézést tartalmaz az előterjesztés, így a költségvetési törvényt, a költségvetési törvény rendelkezései alapján a Képviselő-testület által előkészítési folyamatot, amelyben a költségvetési rendeletét készíti elő. Ez megindult 2011-ben, a 33/2011. számú határozat rendelettel, ami az átmeneti gazdálkodásra vonatkozott, ill. novemberben a költségvetés tervezésére vonatkozó koncepciót fogadtuk el. Ezek a törvények, ill. maga a saját helybeli rendelkezések is mind tartalmazták azt a tényt, hogy cafetéria csak köztisztviselőnek jár és kötelező, tervezhető, így kell tervezni, ill. közalkalmazottak részére a cafetéria egy adható juttatás, amiről a fenntartó dönt el, hogy adja vagy nem adja.

A költségvetési koncepció megalkotását követően a hivatalban, intézményvezetőkkel az előkészítés folyamán több egyeztetés is lezajlott. Én, jómagam, márc. 30-án szembesültem egy olyan ténnyel, amikor már előirányzat terveket az intézményvezetők beadtak, hogy az óvodánál melegétkezési támogatás kiadási előirányzatban szerepel. Akkor a hivatali ügyintézőket kértem, hogy vizsgálják felül, hiszen ők készítik elő számomra azokat az anyagokat, amelyeket aláírok, hogy hogyan lehetséges ez. Bár a Képviselő-testület februárban elfogadta a költségvetését: abban döntött a cafetéria keretről a dolgozók részére, a közalkalmazottak részére is. A költségvetés elfogadását követően került arra sor, hogy a jogszabályoknak megfelelően nyilatkoztatni kellett a dolgozókat, hogy milyen cafetéria juttatásban kívánnak részesülni. Tehát ebben elég megengedő módon döntött a testület, tehát nem kijelöltük, hogy mindenki kaphat csak 5 000 Ft-os Erzsébet-utalványt (gondolom. nyelvtanilag helyesen: mindenki egy 5000 Ft-os Erzsébet utalványt kaphat csak...), hanem lehetett választani egy bizonyos havi lebontású kerethatáron belül.

Több egyeztetésen jegyzőkönyvek bizonyították, így december 17-én került először az napirendre, hogy óvodavezető asszony jelezte, miszerint az óvodában kötelező az óvónők bent étkezése, és az étkezési nyersanyagnorma rendelkezései miatt az óvónőkre háruló ebédtérítés az elég magas összeg.

Ezen az ülésen – a képviselő-testületi ülést megelőzően volt pénzügyi bizottsági ülés – ahol felhívtuk az óvodavezető asszony figyelmét, hogy nem keveredhet az óvónők bére bele az élelmezés nyersanyagnormának a számítási metodikájába, illetve semmiféle kompenzáció nem alkalmazható. Óvodavezető asszony december 17-én pénzügyi bizottsági jegyzőkönyvbe úgy nyilatkozott, hogy ő ezt tudomásul vette. 2012 januárjában volt az első olyan intézményvezetői egyeztetés, ami a költségvetési koncepciónak az elfogadott tényei alapján nyilatkoztatta az intézményvezetőket, hogy milyen módon tervezték meg az intézményeknek, vagy készítik elő az előirányzatait és hogyan terveznek. Itt szintén felhívtuk a figyelmét az intézményvezetőknek, hogy cafetériát nem tervezhetnek.

Tehát nem megengedő volt: nem tervezhetnek, le is lett nyilatkozva intézményvezetők részéről, hogy ők ezt megértették. (és az intézményvezetők nyilatkoztak arról, hogy ezt megértették. ) Ez január hónap. A márciusban tudomásomra jutó tények alapján nagyon gyorsan tájékozódtam a hivatalban, kiderült, hogy bár előirányzatként melegétkezési támogatásra igényt az intézményvezető leadott, ez nem került számfejtésre, hiszen nem volt még a hivatalban rendelkezés arra vonatkozóan, hogy a cafetéria kifizetése hogyan, mi módon történik. Azért sem volt erre való intézkedés még, mert a jogszabály nagyon erőteljesen rögzíti azt, hogy nem lehet dolgozók között cafetériában különbséget tenni, mint amikor keret meg van ítélve, az minden dolgozót egyformán megillet. Több olyan egyeztetés volt a hivatalban, amikor elmondtuk, hogy nagyon fontos az, hogy a nyilatkozat mindenki részéről meglegyen. Több féle variáció van cafetériában. Lehet Erzsébet-utalvány, Széchenyi kártyát, egészségügyi támogatás vagy nyugdíj-előtakarékosság, iskoláztatás. És addig, amíg nem tisztázott minden tény, hogy milyen melyik dolgozó mit igényelne, addig nem engedtünk cafetériát kiosztani, és ez a mai napig érvényes: tehát nem kaptak sem az intézményvezetők, sem hivatalvezető asszony olyan utasítást, hogy lehetne ezt osztani, mert úgy szeretnénk ezt megtenni, hogy minden dolgozó egyformán részesülhessen a testület által megítélt cafetéria juttatásokban.

Még egy tény tudomásomra jutott március 30-át követően: az, hogy az óvoda egyes alkalmazottai nem kellett, hogy ebédpénzt befizessenek, illetve nem teljes összeget. Nagyon fontos, és az előterjesztésben le van írva, hogy az ebédpénz dologi költség, dologi hiányként jelentkezik a költségvetésben, és Áfa körbe tartozik, ezek után a hivatal Áfa befizetési körös, tehát Áfát kell befizetni. Ha nem jönne egy bevétel, az nem csak költségvetési hiányt keletkeztethet, hanem Áfa hiányt is, amivel, hogy úgy mondjam, szabálytalan Áfa bevallók vagyunk, és ez így jogsértés. A melegétkezési támogatásról külön SZJA- törvény rendelkezik, és én külön felhívtam óvodavezető asszony figyelmét, hogy ha lehet, akkor tartson állományi ülést, és magyarázza el a dolgozóknak, hogy ne ezt válasszák. Miért is mondtam ezt? És azt mondtam, hogy segítségére leszek, hogy ha ezt a magyarázkodást elő kell adni, azért mert egyedül a melegétkezési utalvány vagy támogatás az, amit a dolgozó csak időarányosan, csak adott hónapra vehet igénybe. Ha beteg vagy szabadságon van: elveszíti azt, és az mással nem pótolható. Tehát aki azt nyilatkozta, hogy melegétkezést kap, az nem pótolható. Ezért, ha valaki úgy ítéli meg, hogy a be nem szedett ebédpénz az melegétkezési támogatás, (az eredeti jegyzőkönyvben itt betoldásként szerepel még: ...támogatás volt január-februárban) az legalább 4-5 jogszabályt sért. APEH-nél ugye az Áfa bevallást, SZJA törvényt, a Cafetéria rendszert, egyébként a helyi rendeletünket is.

Ezeket a ténymegállapításokat próbáltam leírni a Képviselő-testületnek. Még egy nagyon fontos tény van, ami a saját költségvetésünket érinti, de fölsőbb jogszabály rendelkezik erről: az pedig az, hogy a dologi kiadás és a személyi kiadás kiemelt előirányzat, és előirányzatok között nincs átjárhatóság, csak és kizárólag Képviselő-testületi döntés alapján. Amit én megtudtam: néhány dolgozó, személyválogatás alapján bizonyos összegeket nem fizetett be ebédre. Ez egy tényleírás. Ezért az intézmény vezetője a felelős. Ezeknek a szabálytalanságoknak bekövetkeztéért, ő a felelős.

Ezt az előterjesztést a Képviselő-testület megkapta. Tegnap este óvodavezető asszony küldött egy e-mailt nekem is és a képviselőtársaknak is, hogy tájékozódott és amennyiben a cafetéria kérdés az ő munkaügyével kapcsolatos, akkor ő is szeretne néhány tényállást tisztázó megjegyzést tenni. Ezeket a képviselőtársak megkapták, én is továbbküldtem nekik, illetve én is megkaptam óvodavezető asszony által. Itt már az óvodavezető asszony által leírtakban is sok olyan dolog van ugye, ami alátámasztja itt a jogsértéseket: pl. az SZJA. törvény teljes félreértése… vagy hogy mondjam, teljes félreértelmezése, félrevezető alkalmazása. Azt írja óvodavezető asszony a levelében, hogy január-februári hónapban visszamenőleg is jár. A melegétkezési támogatás semmilyen formában nem járhat visszamenőleg, ezt a törvény nagyon alaposan lerögzíti. Tehát valószínűsítem, hogy itt nem volt kellő jogszabályi ismeret. Mindezektől függetlenül én úgy gondolom, hogy a Képviselő-testület tisztában van a tényállással, tehát, hogy itt milyen jogsértések következtek be. Óvodavezető asszony pedig leírt néhány olyan tényt, ami alátámasztásként szolgál arra, amit én leírtam és most nagyon szívesen vennénk, ha óvodavezető asszony akár szóban is kiegészítené, azt amit itt leírt, vagy azzal kapcsolatosan, amit elmondtam, reagálna.

Kiszelné Mohos Katalin: Köszönöm szépen a szót Polgármester Asszony. Tisztelt Polgármester Asszony, tisztelt Képviselő-testület, én ugyan nem kaptam meg azt az előterjesztést, amit önök, tehát nem ismertem ilyen részletességgel, hogy miről van szó. Körülbelül 1 héttel ezelőtt a Polgármester Asszony viszont szóban tájékoztatott arról, hogy ebben a témakörben kíván fegyelmi eljárást indítani ellenem. Én valóban az önöknek írt levelemben részletesen leírtam, hogy miért gondolom azt, hogy nem követtem el fegyelmi vétséget. Ha eltekintek attól, hogy ugye a Kjt. 46. §-ában az szerepel, hogy az illetékes tudomására jutásától, vagyis hát a Polgármester tudomására jutásától 30 napon belül meg kellett volna indítani a fegyelmi eljárást. Én úgy gondolom, hogy nem akarom, hogy ezért történjen meg az, hogy esetleg a fegyelmi vétséget nem állapítják meg.

Én szeretném, hogy ha az igazam győzné meg a tisztelt képviselőket. Ugyanis a Polgármester Asszonynak január és február hónapban is jeleztem írásban, az előirányzat tervben, hogy ezt szándékozom kifizetni. Egyik alkalommal se jelezte, hogy ez nem lehetséges vagy ez tilos vagy ez törvénysértő, vagy bármilyen jogszabályt sért. Ezen kívül az 1/12 havi Cash Flow tervben is jeleztem januártól folyamatosan, hogy minden hónapra jár. A Cash Flow tervet a pénzügyi irodán átvették, jóváhagyták, rendben valónak találták, senki nem jelezte, hogy azzal probléma van. Pénzmozgás ugye nem történt, mert nem került se lejelentésre, se kifizetésre semmilyen pénzösszeg, tehát egyetlen dolgozó sem kapott semmilyen pénzösszeget, tehát pénzmozgás abszolút nem történt az önkormányzat részéről.

Az is tény, hogy minden dolgozó nagyon számított erre a melegétkezési támogatásra.  Azt az itt velem együtt ülő kollégáim tudják is tanúsítani, hogy amit kért tőlem a Polgármester Asszony, tehát hogy ezt a tájékoztatást megadjam,(tehát, hogy erről tájékoztatást nyújtsak)  azt én egy közös alkalmazotti értekezleten meg is adtam, részletesen ismertettem. A Polgármester Asszony tudott róla, hogy mikor lesz ez az értekezletünk, mert jeleztem. Én úgy gondolom, hogy teljes részletességgel elmondtam, sőt, javasoltam, hogy ne a melegétkezési támogatást válasszák, éppen annak érdekében, hogy esetlegesen, aki huzamosabb ideig hiányzik, az ne károsodhasson. Viszont az volt a válaszuk, amit teljes mértékig el tudtam fogadni, hogy azok az emberek, akiknek 70 ezer Ft körüli nettót fizetnek, azok nem tudják kifizetni egy hónapban a 15 ezer forint étkezési díjat, és nem tudják a gyereküket egyedül nevelő, nevelve a 60 ezer Ft-ból megélve. Lehetett volna azt csinálni, hogy akkor addig fizetik, hogy míg mindenki más is meg nem kapja a cafetériát, de itt van április 19-e, és úgy tudom, eddig még senki nem kapott cafetériát. Ha eddig visszatartom, ez több mint egy havi fizetése lenne egy dolgozónak, hogy a melegétkezést befizesse.

Tehát azért itt egy kicsit emberségességi szempontok is vannak, úgy gondolom. És az, amit javasolt a Polgármester Asszony, hogy SZÉP kártyában kapják meg inkább a dolgozók, és ne melegétkezésben kérjék, ez sajnos nem segít azokon a dolgozókon, akinek a tejet, kenyeret kell napi szinten megvennie, és nem tud elmenni az 5 csillagos szállodába a SZÉP kártyát elkölteni. Őneki nem erre van szüksége. Neki valóban arra van szüksége, hogy kedvezményesen étkezhessen az óvodában és ne kelljen sok súlyos tízezreket kifizetnie erre.

És arról is, ugyanezen az értekezleten arról is tájékoztattam a kollégáimat, hogy amennyiben februárban nem hagyja jóvá a Képviselő-testület ezt a döntést, akkor visszamenőleg január-február hónapra nekik ki kell fizetni az étkezést. Ezt tudomásul is vették, tisztában voltak ezzel.

Én úgy gondolom, hogy az előirányzataimmal jeleztem, nem léptem túl az 1/12 havi költést egyik hónapban sem, még hogyha ezeket beleszámoljuk, akkor sem, sem január, sem február hónapban. Én úgy gondolom, hogy valóban hibáztam, viszont fegyelmi vétséget nem követtem el. Azt gondolom, hogy egy olyan ember, aki heti 50-55 órát dolgozik, lehetetlenség, hogy ne hibázzon. Ez tény. Én elismerem, hogy esetleg hibát követtem azzal el, hogy ezt a támogatást megadtam.

Annyi a mentségem, hogy évtizedekre menően visszamenőleg, amikor a cafetéria még nem is létezett, akkor is jogában állt a testületnek ilyen támogatást adni, és abban bíztam, hogy a testület akkor is ki fogja segíteni a dolgozókat, hogy ha esetlegesen a cafetéria keret kifizetésére nincsen mód.

Visszatérve erre, hogy gyakran hibázik az ember, én minden évben mind a beszámolóimban, mind pedig a kockázatértékelésemben jeleztem, hogy nagyon nagy szükségünk lenne gazdasági szakemberre. Akár úgy is, hogy mondjuk a 3 intézménynek együtt lenne egy, egy 4 órással is megelégednénk, mert én úgy gondolom, hogy én óvodapedagógus vagyok, én nekem ez a szakmám, nem állítom, hogy jogilag és gazdaságilag különleges képzettségem lenne, tehát nekem nagy szükségem lenne gazdasági szakemberek tanácsára. Én most, jelenleg az önkormányzatban találom meg ezeket a szakembereket.

Én benyújtottam januárban is és februárban is. Senki nem mondta nekem ott akkor, hogy ez így nem helyes, ezt nem így kell, ezt másképp kell csinálni. Évekre visszamenőleg megvannak a szakértői vélemények, ahol leírják, hogy jól működő, megfelelően működő az ebédbefizetés mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek. Soha senki nem talált kivetnivalót ebben, hogy ez így működik. Bármikor, ha történt olyan dolog, hogy bármelyik belső ellenőr azt mondta, hogy ezt nem így kell ezentúl csinálni, hanem így és így, attól kezdve mi úgy és úgy csináltuk. Nekem még soha senki nem mondta meg, nem írta le, hogy hogy kell áthidalni ezt a problémát. Én megpróbáltam áthidalni, ahogy én gondoltam: senki nem jelezte, hogy ez nem helyes, ezt másképp kellene. Előfordulhat, hogy nem helyes, de én vártam volna ebben segítséget az önkormányzattól éppen azáltal, hogy én már decemberben jeleztem, hogy ez milyen probléma azoknak, mert nem csak az óvónőkről van szó, a konyhai dolgozók és a dajkák nagyon-nagyon minimális fizetést visznek haza. Elsősorban őróluk van szó. És én már decemberben jeleztem, hogy ez mekkora probléma, valóban azt mondták, hogy majd még visszatérünk erre, igen így van. Tehát ez tény. De nekem akkor is meg  kellett azalatt az idő alatt oldani a 45 bent étkező ember problémáját. Én így tudtam megoldani, senki nem jelezte, hogy ez nem helyes. Én valóban az önkormányzat gazdasági szakembereitől várom ilyen esetekben a segítséget, hogy megmondják, hogy ha így nem helyes, akkor hogyan kellene megoldanom, ebben nem kaptam semmilyen olyan jelzést, hogy ezt másképp kellene csinálnom.

Megmondom őszintén azt is, hogy az utóbbi hónapokban erősen elgondolkodtam azon, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy egy jól működő óvodának bárki is a vezetőjét meg kívánja hurcolni? Úgy gondolom, hogy az lenne a fontos, hogy jól működik, elégedettek az emberek, elégedettek az oda járók, elégedettek a szülők, gyerekek. Kicsit értetlenül álltam a dolgok előtt, hogy miért nem ül le velem valaki, hogy ez így nem jó, ezt másképp kellene csinálni, és akkor beszéljük meg, hogy hogyan ez a másképp. Tehát, sajnos így a magamnak feltett kérdésre nem sikerült választ kapnom, tehát ezt nem tudom, hogy vajon mi lehet ennek az oka vagy a célja. Azt viszont biztosan tudom, hogy engem mindig is a munkám során a jóhiszeműség, a jó szándék és az emberek iránti lojalitás vezetett, tehát én szeretném, ha ezt is mérlegelné a tisztelt Képviselő-testület. Én úgy gondolom, hogy fegyelmi súlyú vétséget nem követtem el, és kérem a tisztelt Képviselő-testületet tekintsen el a fegyelmi eljárás megindításától.

B.M.: Köszönöm szépen az elmondottakat. Néhány dolgot jegyeztem csak fel, ugye rengeteg ellentmondás van: jeleztem, hogy kifizetem, pénzmozgás nem történt az önkormányzat részéről, visszatartom, de a támogatást megadom. Egy dolog látszik, hogy 9 éves vezetői gyakorlattal, egyik intézményvezető mellett sincs gazdasági szakember. Az intézményvezetőt az különbözteti meg a sima óvodapedagógustól, hogy sajnos felelősséggel tartozik gazdasági vonatkozásban is.

Amit el szeretnék még mondani, nálunk szociálisan érzékenyebb önkormányzatot a környéken lehet keresni és az óvónők körbe mehetnek a különböző települések óvodáiban megnézni, hogy mekkora cafetéria értékek vannak. Budakeszi egy elég jól menő település: 5 ezer forintos havi Erzsébet utalványt kapnak, a mi tudomásunk szerint. Pilisvörösváron 5 ezer forintos Erzsébet utalványt kapnak a dolgozók, mi pedig 200 ezer forintos keretet állapítottunk meg. Egy olyan keretet, amit a törvény a köztisztviselők számára tesz kötelezővé. Amit nagyon fontos elmondani, és ami ebből kitűnik, és óvodavezető asszony az elmondásában is többször jelezte, hogy ő még mindig abban a hiszemben van, -hiába vannak törvények és jogszabályok-, hogy ez visszamenőleg adható.

A hivatalban történt egyeztetéseken pont azt hangsúlyoztuk, hogy a melegétkezési támogatás a megítélését követően, tehát költségvetés elfogadás februárban, és ezt ő tudomásul vette, több ilyen jegyzőkönyvben hangsúlyoztuk. Dönt a testület, hogy van cafetéria, ő nyilatkoztatja a dolgozóit, hogy mit válasszanak, hiszen ő nem dönthet helyettük. Amíg nincs költségvetés, és nincs cafetéria, nincs nyilatkozat, tehát nem adhatja, ő nem dönthet úgy, mert a köztisztvi… vagy a közalkalmazottnak kell nyilatkoznia arról, hogy ő mit kér. Amíg nincs elfogadott költségvetés, ő nem kérhet semmit, (eredeti jegyzőkönyvben itt beszúrva szerepel: ön nem adhat) nem nyilatkozhat: ugye ez törvény és helyi szintű szabály is. Ezekkel ön teljesen tisztában volt, gazdasági szakember igénybe vétele nélkül is, mert ez alap jogi eset.

Tehát innentől kezdve márciusban voltak a dolgozók nyilatkoztatva, és még ekkor is kellett volna várni egy utasításra. Itt január-februárban átmeneti gazdálkodásra vonatkozó rendelkezések voltak. Tehát önnek és egyik intézménynek sem adtam engedélyt havi előirányzat felhasználásra, hiszen átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok voltak érvényben.

A cafetéria keret mindig egy adott költségvetési évre szól, a döntéshozatalt követően. Azt nem lehet úgy értelmezni, hogy ez volt tavaly is, és az 1/12-ed része idén is jár. Ami az ön által elmondottakban, leírtakban és az én általam leírtakban teljesen egyezik, hogy egy dologi bevételről ön úgy döntött, hogy nem szedi be. Tehát a tényállás alapja, hogy egy dologi bevételnek, ami az étkezési befizetés, be kell jönnie. Az dologi bevételként beérkezik és az Áfával terhelt, az önkormányzatnak be kell vallania az APEH felé és Áfát kell utána fizetni. Semmiképpen nem mosható össze egy személyi juttatással, ami Szja köteles, Eho köteles és teljesen más előirányzatba tartozik és teljesen más adózási körbe tartozik.

Tehát azon kívül, hogy nem volt lehetőség arra, hogy ezt adja, azon kívül ez az egyetlen olyan juttatás, amit ha el is döntötte a Képviselő-testület februárban, hogy ad cafetéria keretet, és a dolgozó ezt is választotta, ezt márciustól tehette csak, mert ez visszamenőleg semmilyen formában nem jár. Ez az egyetlen olyan juttatás, ami csak adott hónapban, csak az igénybe vett étkezési napok után jár. Tehát ez sajnos ténykérdés.

Itt ugye, amit már elmondtam, nem fogom magam túlismételni, azon kívül személyre szóló, ön által megítélt adományok vagy pénz be nem szedések voltak, mert nem minden dolgozót egyformán érintett.

A testület tisztában van a közalkalmazottak nehéz anyagi helyzetével,  így jómagam is. Annak érdekében, hogy jól működő intézmény legyen Nagykovácsiban, senki nálunk többet nem tesz, folyamatosan fejlesztjük az intézményeket, folyamatosan pályázunk, amiben tudunk, azoknak az igénybevételi módjáról, a magunk módján, amiről mi tudunk gondoskodni, mindent megteszünk.

Tehát azt azért itt a jegyzőkönyvben visszautasítanám, hogy olyan fajta utalás volt, mintha ez egyfajta tortúra lenne. A vezetőnek, aki velünk a hivatalban nagyon sokat együtt van, a cafetériával kapcsolatban, legalább 4 alkalommal ültünk itt, a többi intézményvezető is, próbáltuk kitalálni a rendszert. Nincs egyedi bírálati jogosítványa egyes dolgozók tekintetében.

És igen, persze, aki dolgozik, hibázhat, ezt tapasztaljuk nap mint nap, de a hiba mértéke az egy kérdés. Aki 4-5 jogszabályt megsért tudatosan, és leírja azt, hogy tudta, hogy nincs, de majd visszamenőleg. De visszamenőleg nem lehet. Dologit nem szed be egy személyi javára, aki azt mondja, hogy kifizettem, de pénzmozgás nem történt. Nem szabad ilyet csinálni, mert ezek a dolgok vezetnek ahhoz, hogy borzasztóságokhoz. Ezt kell, hogy mondjam, és a mi önkormányzatunk elég ilyen sok borzasztóságban van benne.

Tehát nem az óvodavezető asszony személyével, szakmai munkájával van probléma, hanem a pénzügyi, számviteli szabályok nagyon komoly megsértésével. És ezt a tényállást kell mérlegelni a testületnek.

Úgy kezdte óvodavezető asszony a mondandóját, hogy „Polgármester Asszony fegyelmi eljárást indít ellenem”. Azért ülünk itt és nagyon sokszor beszéltünk, hiszen mi ebben az időszakban minden másnap beszéltünk: nem indíthatok ön ellen fegyelmi eljárást, nem indult ön ellen fegyelmi eljárás, a testület azért ül itt, hogy egy tényállás tisztázását követően megfontolja, hogy fegyelmi eljárást indít-e vagy nem indít, ezt én (egymagam) nem tehetem  meg. Azt viszont nem tehetem meg, (de azt sem tehetem meg) mert a törvények visszaszállnak a fejemre, hogy felfedezek egy szabálytalanságot és erről nem tájékoztatom erről a testületet.

Az pedig semmiképpen nem áll meg a magam részéről, amit óvodavezető asszony mondott, hogy ez 30 napon túl jutott a tudomásomra. Ön a január-februári előirányzat igényeit leadta a pénzügyön, én erre engedélyt önnek nem adtam, válaszlevelet nem kapott. Én a márciusi hónap után, a március végén beadott előirányzat igényét láttam. Abba lapoztam bele, ott fedeztem ezt föl, ezt a kollegák is tudják bizonyítani, ez nagyjából március 30-a volt. Április 2-tól kezdtem utána nézni. Avval is lehet ezt alátámasztani, ön is tudja, hogy attól a héttől kezdve kezdtünk el az óvodából adatokat kérni arra vonatkozóan, hogy személy szerint kik, miért, mennyit fizettek be óvoda étkezés címén. Tehát akkor kezdődött számomra egy olyan, hogy egyszerűen föl se merült bennem az, hogy amikor többször lenyilatkozza óvodavezető asszony is, hiszen minden testületi ülésen, Pénzügyi Bizottsági ülésen ott ül. (jól látod, a mondatból kimaradt az állítmány: a lényege, hogy akkortól indult meg a részletes vizsgálat)

Amikor decemberben tárgyaljuk a nyersanyag normát és elmondja, hogy ez nagy kiadás, és elmondjuk és mindenki elmondja, hát külön Bárdos képviselő úr hozzászólt:tudjuk, nehéz a helyzet, próbálunk majd februárban a költségvetésnél úgy dönteni, hogy juttatásokban részesítsék a dolgozót, ami még törvényen... (nem jól érteni, nem jól értelmezhető a felvétel) megadható. Ön azt mondta akkor, hogy ezt tudomásul vette. Heti szinten egyeztettünk, költségvetés tervezést, cafetériát. Megmondom őszintén, hogy egyszerűen számomra egy kicsit érthetetlen volt ez a helyzet. De miután ön tegnap megírta a levelet, ön ezt teljesen tudatosan csinálta. Vagyis nem azért csinálta, mert esetleg nem volt ezekkel tisztában, hanem -mint amit ön is mond, itt szóban elmondott, diktafon van,- ön úgy gondolta, hogy akkor se szedi be a dolgozóktól az ebédpénzt, mert ön úgy ítélte meg, hogy ez sokba kerül. Én ennyit tudok csak a tényállás tisztázáshoz elmondani.

Ez nem személyes kérdés, (helyesen: nem személyeskedés, vagy nem az ön személyéről szólő probléma) hanem egy nagyon komoly pénzügyi és számviteli szabály (kérdése), amitől nem tudunk eltekinteni. Tehát ez nem szociális juttatás, sajnos. Ennyit szerettem volna elmondani. A tényállást ismerik a képviselők. Tudnak dönteni a témában.

Nagyon sajnálom egyébként, hogy ilyen ügyeket kell tárgyalni ténylegesen, mert óvodavezető asszonynak egyébként az óvodával kapcsolatosan felmerült problémákat, ha a mi részünkről vagy ha más részéről merült föl, valóban ahogy ön is elmondta: tisztáztuk. Tehát én mindig behívtam önt, megbeszéltük, feljegyzést kértem, leírtam, hogy milyen probléma merült föl. És ezek olyan dolgok voltak, ami egyébként szerintem minden intézményvezetőnél vagy minden intézmény esetében felmerülhetnek, mert ugye nem egyformán elégedettek akár a dolgozók, akár a lakosok, ez nem is erre (vonatkozik)…Ez teljes mértékben csak a költségvetési törvény, költségvetési rendelet, cafetéria rendelkezések, SZJA és az Áfa: ez nagyon fontos, hogy ebben közös felelősségünk van, és ezt mindig hangoztatjuk az intézményvezetőkkel (folytatott megbeszéléseken.)

Nem lehet egy hivatalban a működő gazdálkodást fals, ilyen-olyan értelmezésekkel, szolgáltatásokkal félrevinni. A pénzügyi dolgozók, akik pedig segítik a különböző intézmények munkáját, ők nem jogosultak felülbírálni egy-egy intézményt, ráadásul ők kevesebbet vannak az én szobámban is bent, mint önök, és ez egy elég tisztázott tényállás volt a cafetériával kapcsolatban. Valóban itt vagyunk április 19-én, és a köztisztviselők, akiknek kötelező kiadni, még semmit nem kaptak. Azért nem, mert amíg nem kötjük meg a szerződéseket a SZÉP kártyára, amíg nem rendeltük meg az Erzsébet utalványt, amíg az összes egészségpénztárral nincs szerződésünk. Senkinek nem adunk, mert ez egyformán jár minden dolgozónak, nem lehet kivételt tenni. Ennyit szerettem volna elmondani. Kérdés, felvetés a képviselőtársaim részéről van-e? Ha…

Reindl Gyula: Én csak annyit szeretnék hozzá fűzni ahhoz, amit mondtál, (KMK-hoz fordulva mondja)  hogy emberileg nagyon sok minden megérthető. Kicsi a fizetés, és az, hogy megpróbáltál valamit tenni, nagyon emberies, de sajnos…(nem mindig megoldható, nem mindig lehetséges)

B.M.: Igen, tehát gyakran vagyok én is olyan döntési helyzetben, jegyző asszony is tudja, miszerint mi is kedvelünk, nem kedvelünk jobban embereket, dolgozókat, akármi. De nem lehet a szabályoktól eltérően értelmezni emberi kapcsolatokat. Főleg gazdálkodási szabályokat nem lehet. Tehát a szociális érzékenység és a gazdálkodási szabályok, azok azért nagyon elválnak (egymástól.) És én úgy gondolom, hogy ez a Képviselő-testület roppant korrekt volt, amikor a 200 000 forint keretű cafetériát megállapította a közalkalmazottaknak. Tehát tényleg keresni kellene olyan önkormányzatot, ahol a közalkalmazottak kapnak ilyen (összegű), keretű) juttatást. Intézményvezető asszony?

K.M.K.: Való igaz, hogy nagyon korrekt volt, én is elismerem. Viszont én is érdeklődtem a környékbeli óvodákban, hogy hogyan oldják ezt meg: valóban nem cafetériát kapnak, hanem ingyen étkeznek. Tehát mindenféle pénzmozgás nélkül oldják meg azt, hogy ott a dolgozónak mindegy, hogy hány napot eszik, egyáltalán nem kell fizetnie. Ez az egyik, a másik…

B.M.: Erre rögtön reagálnék. Amíg én Nagykovácsiban polgármester vagyok, sikamikás, pénzmozgás nélküli, személyes egyeztetések, szabályok be nem tartása nem lesz, csak a hátam mögött. Addig, amíg tudomást nem szerzek róla. Mert ha tudomást szerzek, akkor ugyanilyen tárgyalásokon, ugyanilyen fórumokon, vagy ennél súlyosabb fórumokon fognak szerepelni. Ugyanis, aki a rábízott dologgal sajátjaként gazdálkodik, az bizony egy kategóriát jelent, és ettől nem lehet eltekinteni. Nem azért bízzuk rá valakire, hogy aztán azt sajátjaként értelmezze...igen?

K.M.K.: Én ezzel teljesen egyetértek. Nem is azért hoztam fel, hogy így kellene működni, csak azért mondtam, hogyan próbálnak más önkormányzatok is segíteni, mert ez nem az óvodavezető döntése abban az óvodában, hanem a Polgármesteré.

A másik, még lenne egy kérdésem: amennyiben én címzek a Polgármester Asszonynak egy levelet, és azt átveszik a Polgármesteri Hivatalban, én attól kezdve nyugodt vagyok, hogy az a Polgármester Asszony kezébe fog kerülni. Hogyan lehetséges az, hogy három hónap múlva került mégis csak a Polgármester Asszony elé, amit én beadtam?

B.M.: Úgy lehetséges, hogy én nem vagyok ügyintéző. Bár nagyon sok ügyiratom van, de többször felhívták a figyelmet arra, hogy ne is iktattassak magamra. (a hivatalos verzióban: ne iktassanak rám) Nagyon sok olyan levél, megkeresés jön, aminek a címzettje a Polgármester, de nem a Polgármester ügyintézi, hanem egy apparátus vonatkozik rá. (helyesen: egy apparátus végzi, egy apparátus kijelölt tagja rendezi az ügyet) Ha ön a januári-februári előirányzat tervére gondol, az azért nem került hozzám, -még egyszer hangsúlyozom, és ebből is látszik, hogy nem teljesen világos ön előtt, január-februárban nem volt előirányzat engedély, -mert átmeneti gazdálkodásról szóló rendelkezések voltak érvényben, ugye 2 hónapra vonatkozóan, amit december 17-én fogadtunk el. Ez egy rendelet volt: a 33-as rendelet. Senki nem kapott engedélyt előirányzat felhasználásra, mert teljesen rendeletileg lett szabályozva, hogy mit lehet, mit nem. Cafetéria nem volt. Ön ezt tudta, ezt egyeztettük, hivatalban jegyzőkönyvbe belekerült. Fel sem merül senkiben, hogy amikor valami nincs, akkor személyes döntés alapján valaki mégis úgy rendelkezik arról, hogy van. További kérdés, felvetés van-e? Amennyiben nincsen, úgy Dér Zsuzsannának adom át a szót.

Dér Zsuzsanna (pénzügyi bizottság elnöke): Szót szeretnék kérni. Tulajdonképpen az óvodavezető asszony hozzánk elküldött levele alapján a tényállást tisztázottnak tekinthetjük. Óvodavezető asszonyt is meghallgattuk. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 46. § (8) bekezdése arról szól, hogy ugye most mi azért vagyunk itt együtt, mert mint az ön munkáltatója, hogy arról döntünk, hogy fegyelmi eljárást indítunk-e az óvodavezető asszony ellen. Ez a törvény lehetőséget ad arra, hogy mellőzhető a fegyelmi eljárás lefolytatása abban az esetben, hogy ha a tényállás tisztázott. Én azt hiszem, ha ezzel képviselőtársaim is egyetértenek, hogy ez tisztázott. Azonban az is tisztázott, hogy az óvodavezető asszony pénzügyi szabálysértést követett el, hogy finoman fogalmazzunk, illetve hát ez megállapítást nyert, ezt ön is elismerte. Az ügy érdeméről a fegyelmi eljárás megindítója dönt, vagyis a képviselőtestület, és az eljárás során kiszabható büntetés legfeljebb egy megrovás lehet.  Én azt javaslom a képviselőtársaimnak, hogy ezt a fegyelmi eljárás lefolytatásától tekintsünk el, és a legfeljebb megrovás büntetés kiszabása, tehát megrovás mellett döntsön.

B.M.: Köszönöm szépen a javaslatot. Előkészítettünk egy határozati javaslatot a képviselőtestülettel, mely úgy szól: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kiszelné Mohos Katalin, óvodavezető… mindjárt, csak közben javítok, munkaügyében történt előterjesztés alapján fegyel… munkaügyében az előterjesztés alapján fegyelmi eljárást indít, de a Kjt. 46. § (8) bekezdésre hivatkozással fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül megrovásban részesíti a pénzügyi, számviteli szabályok megsértése miatt. A határozat ellen jogorvoslattal bírósághoz lehet fordulni. Aki evvel a határozattal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Ja, én bocsánat… Jó, aki egyetért? Akkor 9 jelenlévőből 8 igen, én tartózkodom. Jó. Akkor köszönjük, hogy eljött, a nyílt ülést is köszönjük, mert fontos ezeket a dolgokat úgy tisztázni, hogy ne legyen ebből, hogy úgy mondjam, különösebb pletyka, és azt hiszem, hogy a testület pedig roppant méltányosan járt el ebben az ügyben. Itt egyébként most nagyon sok lerendeznivaló vár, hogy úgy mondjam közösen ránk, ugye attól eltekinteni, hogy dologi hiány keletkezett, mintegy 1,5 millió Ft értékben előzetes számítások alapján, nem lehet eltekinteni az Áfa bevallástól sem, ezért költségvetés módosítást fogunk előterjeszteni. Személyi előirányzatból a testület a dologi előirányzat közé ezt átcsoportosítja, viszont meg kell kérnem óvodavezető asszonyt majd, hogy tartson egy újabb állománygyűlést, itt ezen jelen szeretnék lenni, mert azoknak a dolgozóknak, ugye minden dolgozónak egyszeri lehetősége van nyilatkozni a cafetériának a felhasználásáról. Néhány dolgozónak a nyilatkozatát saját érdekében módosítani lesz szükséges. És akkor itt még egyszer majd át kell néznünk ténylegesen a dolgozók tisztában vannak-e azzal, hogy ha betegek lesznek vagy szabadságra mennek, akkor elveszítik ezt a juttatást és ez nem pótolható mással, nem fizethető ki előre, nem fizethető ki utólag, ez a melegétkezési juttatás arra az adott hónapra, adott napokra szól csak. Tehát evvel viszont mindenkinek tisztában kell lenni. Úgyhogy ennek a megoldását, ezt megpróbáljuk jogilag előkészíteni a hivatalban, fogunk egyeztetni a belső ellenőrrel, és megpróbáljuk orvosolni az eddig elkövetett szabálytalanságoknak a rendbehozatalát.

K.M.K.: Annyit szeretnék még mondani, hogy hiány azért nem keletkezett, mert nem is volt bevételként tervezve ez a pénzösszeg.

B.M.: Óvodavezető asszony! Ne súlyosbítsa a helyzetet! Tehát ezt jegyzőkönyvön kívül mondom, aki a rá bízott dologgal sajátjaként bánik, az nem bocsánatos bűn, ezért nagyon szépen kérem, hogy minden ilyen felvetést próbáljon átgondolni, a jogszabályokat jól átnézni. Amikor mi terveztük a költségvetést, azt ahogy ön tervezte, azt külön majd előirányzatonként, szakfeladatonként külön újra kell nézni, akkor az volt a decemberi álláspont, hogy ennyi a nyersanyag normatíva, ennyi az ebédbefizetés, aki azt megeszi, annak a dologi bevételnek be kell jönni, az után Áfát be kell fizetni. De még egyszer mondom, be kell fizetni az Áfát. Tehát be kell jönnie a dolognak és azután be kell fizetni az Áfát. És mindezek után következik a cafetéria személyi juttatás. Az, hogy ön ezt nem szedte be, ezt mi értjük, ez a tényállás alapja annak, hogy most megrovásban részesítjük. Tehát ön nem szedte be, de be kellett volna szedni. És ez után Áfát be kell fizetni.

Tóthné Pataki Csilla (jegyző): Egyetlen dolgot szeretnék még hozzá tenni. Ez természetbeni juttatásnak minősül, ezért nem volt pénzmozgás, ahogy te is mondtad, de ettől az teljesen más jogszabály vonatkozik rá, az Szja. a melegétkezési támogatásnál, viszont ez természetbeni juttatásnak minősül. Az egy dolog, hogy már nagyon sokan közületek fölhasználták, ezt visszacsinálni úgymond nem lehet még azzal se, ha most mégis a tényleges befizetés megtörténik. Az adott január és február hónapban azoktól az emberektől ez nem került bérszámfejtésre … (hárman beszélnek egyszerre, nem lehet érteni)

B.M.: ...illetve azoknak az embereknek, akik ebben részesültek, le kell tisztázni, hogy kik voltak, az ő cafetériájukat újra kell gondolni.

Bárdos Iván: Nem akarjuk, hogy be kelljen fizetni, ezért lesz átcsoportosítva személyiből. ( a hivatalos verzióban: személyi juttatásba)

K.M.K.: Márciustól kaphatják?

B.M.: Márciusban nagyon méltányos eljárásképpen, már volt elfogadott költségvetés, és annak megfelelően is majd a költségvetés módosítással próbáljuk rendbe hozni, de mivel akkor már volt hivatkozási alap, már voltak dolgozói nyilatkozatok, ott könnyebb orvosolni a dolgozó részéről a problémát, mint a január-februárit. Tehát ott majd, ezt nekünk is a belső ellenőrrel végig kell egyeztetni, hogy melyik hónapra vonatkozóan milyen intézkedések szükségesek, mert egyébként nem lehet tovább göngyölíteni.  Ezt most ki kell majd rendezni.

Tóthné Pataki Csilla jegyző: Ezt csak így tudjuk rendbe hozni.

B.M.: Ha tudjuk, ebben az egy hétben megtesszük a szükséges intézkedéseket: melyik dolgozókat érintette ténylegesen, hogy ők ne veszítsék el emiatt a rossz eljárás miatt azt a juttatást, amiben egyébként a szociálisan érzékeny testület őket részesíteni szerette volna. Mert eszerint most a mostani elveszett. Úgyhogy új nyilatkozatok kellenek. Úgyhogy kérem, hogy tényleg nézze meg jó alaposan az Szja. törvényt, mert ezt a részt, ezt a melegétkezési támogatást nagyon részletesen szabályozza, illetve hát majd akkor egyeztetünk időpontot, bejön óvodavezető asszony a hivatalba és akkor elkezdjük kirendezni a hónapokat, leegyeztetni mindent, és előkészítjük együtt a költségvetés módosítást, mert az szükséges. Kósa Sándor képviselő?

Kósa Sándor: Egy gyors hozzáfűznivaló, ami nem hangzott el, de azért ez egy fontos kérdés. Ez a megrovás csak egy évig fog szerepelni az óvodavezető-asszonynak a személyi anyagában. A következő pályázatnál már, ami egy év múlva lesz, vagy egy kicsit később, ez már nem fog szerepelni, tehát mondhatjuk, hogy nem történt semmi.

B.M.: Hát ezt csak Kósa Sándor képviselő úr mondhatja. Én ennél egy kicsit súlyosabb dolgokat írtam le. Tehát ,ha nem történt semmi, akkor miért szavazott megrovásról?

K.S.: Nem, ne, nem! Én csak azt mondtam...Nem azt mondom, hogy nem történt semmi, hanem, hogy kikerül a személyi anyagából.

B.M.: Így van. Figyelembe vette a testület azt is, hogy óvodavezető asszonynak vezetői megbízatásából egy év van hátra. Senki nem kívánta személyes tortúrának kitenni, egy komoly vizsgálatnak és egy komoly fegyelmi eljárásnak. Reméljük azért ez teljesen világos mindenki számára. És aki vezetői pályázatot ad be, annak elsősorban gazdasági szabályokkal kell tisztában lennie, a mostani jogszabályváltozások, azok különösen is kiemelik azt, hogy milyen felelőssége van egy intézményvezetőnek. Sajnos a szakmai rátermettség nem elegendő, muszáj nagyon erősen a törvényekre koncentrálni, ami a pénzügyeket érinti. Jó. Köszönjük. Mi rátérünk a további napirendi pontok tárgyalására.

 

 

 

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://zordidok.blog.hu/api/trackback/id/tr912654603

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása