Nagykovácsi blog. Határtalanul, de a határokon belül maradva. Kibeszélő.

Zord idők

Kerékpárút épülhet Nagykovácsi és Budapest között?

A remény bicikliző rabjai

2018. szeptember 27. - zord íjász

Mottó: 

“Riporter: -Egészségügyhöz kapcsolódva: Lesz-e sportcentrum Nagykovácsiban?...

Bencsik Mónika, polgármester: -Hát a Fidesz jelöltje, Kiszelné Mohos Katalin azt mondta, hogy ő ezt már elintézte, úgyhogy Lesz! (nevetés) Ő azt kampányolta, hogy a sportközpont kérdést ő már elintézte és én abban bízom, hogy ez nem az ő személyéhez kötődik, mert ha már el van intézve, akkor akár, ha én nyerem újra a választásokat, akkor én szívesen megépítem, mert építkezésben meg nagyon jó vagyok, úgyhogy én nagyon hiszek abban, hogy lesz, és kell is…” (Részlet a BKTV 2014. Október 4.-én készített riportjából, 36.53-nál)

Meglepetés jön: Kiszelné Mohos Katalint, a Fidesz-KDNP jelöltjét megválasztották a falu polgármesterének. Sportközpont nem lett, és a ciklus végéig már nem is lesz.

Az ember persze ne tápláljon hiú reményeket olyan helyzetben, amikor sorozatban pattannak le az index címoldaláról ilyen és ehhez hasonló hírek: "balhé az van, kaja az semmi" ,ahogy Géza mondta a Csapd le, csacsi!-ban. Lehet, hogy az alább bemutatott pályázat is csak parasztvakítás lesz a végén, befullad, leállítják, politikusnak csak akkor higgyél, ha már ló legel a sírján. De a fenébe is. Miért ne lehetne egy kicsit bizakodni néha, még akár Magyarországon is?

Még az a csoda is előfordulhat, hogy pont kerül egy nagyon régi, de igazán komolyan csak alig 10 évvel ezelőtt  az érdeklődés homlokterébe került polémia végére: megvalósulhat a Nagykovácsit Budapesttel összekötő kerékpárút.

Erről lesz szó az alábbiakban.

1. Az alap

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10.  napirendi pont 2018. szeptember 20-i rendes, nyílt ülése

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP E-szám: 91/2018.

Tárgy: Döntés a Pénzügyminisztérium által „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” címen kiírt pályázaton való részvételről, valamint az önrész biztosításáról

  • Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester.
  • Előadó neve: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyminisztérium pályázatot írt ki „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” címmel, a pályázati felhívás kódja: PM_KEREKPARUT_2018. A Pályázati Kiírás célja a Pest megyei települési önkormányzatok területén a helyi hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása, illetve a települések kerékpárosbarát fejlesztéseinek támogatása, a megye kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának bővítése, a meglévő kerékpárút-hálózatokhoz való csatlakozás biztosítása, a már meglévő elemek hálózatba szervezése.

A támogatással lehetővé válik a Pest megyei települések vagy településrészek közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárutak felújításával, építésével, továbbá megvalósulhatnak az egyes települések, vagy településközpontok és lakott területen kívül elérhető lakott településrészek közötti kerékpárforgalmi útvonalak. Mindezek mellett lehetőség kínálkozik az egyes településeken az országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egysége mentén (pl.településközpont és a település szélén egy lakóterület közötti szakasza) kerékpáros útvonal létesítésére, lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kerékpárforgalmi útvonalak kialakítására, továbbá közlekedésbiztonsági beruházások és kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítására.

A Pályázati Kiírás támogatja a települési önkormányzatok területén levő újonnan kijelölésre kerülő kerékpárutak kiépítését, vagy már meglévő kerékpárutak korszerűsítését, felújítását 

  1. egy-, két-, három-, négy- és öt számjegyű főutak átkelési (belterületi) szakaszai mentén;
  2. a településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész között;
  3. lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete között;
  4. a települések belső, helyi közútjai mentén;
  5. települési külterületi szakaszon 2 település között, amennyiben a fejlesztéssel az érintett települések között (legalább belterületeik határáig) folyamatosan kerékpározható nyomvonal jön létre.

Támogatható települési külterületi szakaszon 2 település közötti kerékpárút kiépítése, korszerűsítése, amennyiben a fejlesztéssel az érintett települések között (legalább belterületeik határáig) folyamatosan kerékpározható nyomvonal jön létre. Több, egymással nem egybefüggő helyen, de hálózatban gondolkodva (különböző helyrajzi számokon lévő ingatlanokon) megvalósítandó fejlesztéséhez is igényelhető támogatás. Önállóan nem, de a kerékpárút létesítésével kapcsolatban támogathatók még a forgalomcsillapítással, a közlekedésbiztonság javításával, a kerékpár tárolók, parkolók, pihenők megépítésével, a közúton vagy természetes akadályon való átkelés biztonságossá tételével kapcsolatos intézkedések, valamint a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítése.

A támogatás lehetőséget biztosít arra, hogy kerékpáros útvonal létesüljön Nagykovácsi és Remeteszőlős között, illetve arra, hogy – mivel Remeteszőlős önkormányzata is támogatási kérelmet nyújt be e Kiírásra, a Remete-szurdokon keresztül – kerékpárúton elérhetővé váljon Nagykovácsiból Budapest II. kerülete.

A kerékpárút nyomvonalának kijelölése megtörtént, az engedélyezési tervek elkészítése folyamatban van. A teljes Nagykovácsi medence biztonságos kerékpáros közlekedési hálózatának fontos elem még az Adyligetet Remeteszőlőssel (Rácski teleppel) összekötő szakasz is, melyeket az alábbi fotó ábrázol.kerekparut_nyomvonal.jpg

Az egységes hálózatot a Remeteszőlősön a Nap utca - Csillag sétány – Pataksétány kis forgalmú lakóútjai fogják össze, ahol csak táblázások, esetleg felfestések készülnek. A Nagykovácsi és Remeteszőlős között jelenleg használt mezőgazdasági útra sajnos nem pályázhatunk, mivel az ott lévő földrészletek tulajdonviszonyai rendezetlenek (Rozmaring Mgtsz földhasználati jog) és csak önkormányzati, illetve állami területen létesítendő útra adnak támogatást, de a védett területen a burkolt út kialakítása kérdéses lenne. Az Adyliget – Rácski telep és a Remeteszőlős-Sebestyéndomb közötti szakszok a 11104. jelű országos közút (Nagykovácsi bekötőút) területén, az útpálya északi oldalán, tulajdonképpen a 2015-ben létesített csatorna gerincvezeték felett kerülnének kialakításra, és a Sebestyéndombnál lévő gyalogátkelőnél érné el belterületünket. A kisforgalmú Eötvös utcán csak táblázás történne. Az Adyliget - Rácski telep közötti szakasszal Remeteszőlős önkormányzata szeretett volna pályázni, de mivel az országút teljes ingatlanja Nagykovácsi közigazgatási területén fekszik (Hrsz:0122), így azt csak mi tudjuk benyújtani. Sikeres pályázat esetén, azért, hogy a belterület-belterület kapcsolat megvalósuljon, a 13 kmnél lévő bekötőút területét – mivel ez önálló helyrajzi számmal nem rendelkezve a 0121/36 hrsz-ú védett rét területén fekszik – közútként ki kell sajátítanunk, melynek földmérési munkarészeit már elkészíttettük. Az előzetes értékbecslés szerint a kisajátítás költsége nem haladja meg az 1 millió forintot. A kisajátításról a Képviselőtestület külön döntést hoz. A közút kezelését – a polgármester előzetes nyilatkozata szerint – Remeteszőlős önkormányzata átvenné.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 20 millió, maximum 200 millió forint. A támogatás maximális intenzitása Nagykovácsi esetében 95%. A tervezői költségbecslés alapján a projekt bruttó összköltsége 184.459.880,- forint, amelynek 95%-a, 175.236.886,- forint vissza nem térítendő támogatás. Az Önkormányzatnak a beruházáshoz 5%, 9.222.994,- forint önrészt kell biztosítania.

Döntési lehetőség: A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

...

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Döntés a Pénzügyminisztérium által „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” címen kiírt pályázaton való részvételről, valamint az önrész biztosításáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” címen kiírt, PM_KEREKPARUT_2018 kódjelű pályázatra, a Budapest Adyliget, Remeteszőlős és Nagykovácsi települések belterületei közötti biztonságos kerékpárkapcsolat kiépítése érdekében. A pályázathoz szükséges 9.222.994,- forint összegű önrészt a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja. A projekt megvalósulási helye a Nagykovácsi bekötőút 11104 j. országos közút (Hrsz:0122) Budapest II. kerület Adyliget és Remeteszőlős Nap utca – 10+164 és 11+078 km szelvények – közötti, továbbá a Remeteszőlős Királyka utca és Nagykovácsi Besenyőtelek utca – 13+164 és 14+078 km szelvényei – közötti szakaszai és az Eötvös utca (Hrsz:920/100).

Határidő: azonnal Felelős: Polgármester, Jegyző

2. Egy út van előttem...

Nagykovácsi: zsáktelepülés.

A budapesti agglomeráció legmagasabban fekvő és az ország legnépesebb zsáktelepülése: a falu két aranyérem tulajdonosa is. Nagykovácsi egyetlen országos úton, -az egykor szintén Nagykovácsihoz tartozó, de ma már önálló Remeteszőlős mellett-  a 11104 számú úton közelíthető meg. A 11104-es út, -illetve annak folytatásaként a falu főutcája, a Kossuth Lajos utca-  az otthona az autóknak, teherautóknak, a BKK 63-as buszának, és így sajnos az összes patkánynak is, lásd 11. pont. Kikötő és repülőtér viszonylag kevés van a faluban, és kötöttpályás közlekedési lehetőség nincs (bár, és ne röhögj ezen, évek óta felbukkan a terve, egyesületek illetve helyi civilek is dolgoznak rajta, felvetik az ötletét, megvalósíthatóságát, lobbyznak is érte). Értelemszerűen a szélrózsa minden irányába szétfutó erdei/erdészeti utakat és ösvényeket, amelyeken gyalogosan/terepbiciklivel, lóval, kutyaszánon, békaügetésben is elérhető a környező településekről a falu, most nem számítom ide.

A zsákfalu jelleg Nagykovácsi egyik erénye és egyben közlekedési/környezeti/környezetvédelmi konfliktusainak/ katasztrófális összeomlásainak okozója is. Ez utóbbi azonban semmiféle hatással nem bír a lakosok véleményére a falu értékeinek felsorolásakor: hosszú évekre visszamenőleg (15 éves távlatról beszélek) minden kisebb-nagyobb lélegzetű helyi közvéleménykutatásban a település zsákfalu jellegének megőrzése az élmezőnyben nota bene! az első helyen áll. De az első helyen áll a választások idején is: minden politikai kampányban külön kiemelik a jelöltek, hogy a falu zsákfalu státuszát nem bolygatják meg, nem építenek alternatív bekötő/átkötő aszfaltozott, autózásra alkalmas utakat semerre sem: senki nem hugyozik széllel szemben, de aki megpróbálná, az garantáltan megbukna, illetve a közelébe sem juthat a mandátumnak.

A probléma azonban az, hogy az autózás, motorozás, buszozás mellett a kerékpáros megközelítés lehetősége is teljesen hiányzik a településen: egyetlen önálló, aszfaltozott, védett bicikliút sem köti össze a falut a fővárossal (és más településsel sem.) Ez a választások idején rendszeresen visszatért a jelöltek kampányaiban is, lásd ezt a választ.

Azok a bátrak, akik végigtekernek a 11104-es úton Nagykovácsiba(ból), őszinte elismerésemet vívják ki a szuicid hajlamaik elfojtása miatt: kevésbé irodalmian, kibaszottul veszélyes manőver eljutni ide eképpen. Az Adyliget előtti szűk, meredek emelkedőn feljönni pedig, az autóforgalomban, külön díjat érdemel: vegytiszta horror néha, csúcsforgalom idején különösen. Magyarországon az autóutakon abszolvált kerékpározás kifejezetten veszélyes közlekedési módnak számít: a súlyos sérüléssel járó illetve halálos kimenetelű biciklis balesetek statisztikái is ezt igazolják, de az a bizonyos Nagykovácsi Harminc Százalék rátesz erre egy lapáttal, és hidd el, csak Isten létezésének és a Biciklizők Védőszentjének bizonyítéka lehet az, hogy ebből még nem történt itt tragédia.

3. Nagykovácsi és a biciklizés

Európában a dánok és a hollandok mögött, harmadikként a magyarok értékelik a legtöbbre és szeretik leginkább a biciklizést: ezt a legfrissebb felmérés is bizonyítja. Nos, Nagykovácsi ennek eklatáns példája: a gazdag helyi sportéleten belül (lásd 24-es pont), a biciklizés itt nemzeti-lokálpatrióta tevékenységnek számít. Itt van pl. az országosan/nemzetközi szinten is jegyzett Crosskovácsi, a civil kurázsi pazar és 20 éve töretlen népszerűségű megtestesülése, és itt van az erre épülő Crosskovácsi Bikeschool is.

1.

2013. A Bikeschool teker a hegynek. Honnan tudod, hogy itt a tavasz? Innen.

És itt van az a több száz civil is, aki méltán írta be magát Nagykovácsi sportot népszerűsítő, egészségmegőrzésre buzdító, közösségépítő történetébe, amikor a Nagykovácsi Természetvédők Egyesületének szervezésében három ízben (2011-2012-2013) is megrendezték a helyi Critical Mass-t. A kezdeményezésnek sikere volt, annak idején a jobb sorsra érdemes nagykovacsi.net is részletes fotós, videós anyagokat közölt erről az önkormányzat által támogatott és személyesen a polgármestert is nyeregbe ugrasztó akcióról, de a youtube is őriz erről vidám anyagokat. No, meg persze szerény személyem is, de ki csodálkozna ezen, ugye. (külön poszt lesz)

2.

Igazán ritka pillanat: felhőtlen öröm. Bencsik Mónika polgármester és hű harcostársa, a helyi biciklis élet motorjának számító Bárdos Iván, a NATE alapító-elnöke, képviselő, és nem mellesleg főszervező, a 2011-es Critical Mass-on.

3.p4300439.jpg

2011. Nagykovácsi, Templom tér. A Critical Mass résztvevőinek gyülekezése.

Kizárt dolognak tartom, hogy van itt olyan garázs, amelyben ne lógna legalább egy bicikli: de az átlag szerintem minimum három. Ha a gyerekbicikliket is beleszámolom, akkor inkább négy. Nagykovácsi 18 év alatti lakosainak száma országosan is kimagasló: a falura levetítve, a gyerekek száma miatt nem kell a kormányzatnak aggódnia a népesedéspolitikai céljait illetően, nyugodtan megteheti emblematikus, követendő példának.

4. Az összkép, tíz percben

2010. Guruló gondok. A NATE tagjai illetve Györgyi Zoltán, főépítész és a DINPI szakemberei beszélgetnek a Budapestet és a környező településeket Nagykovácsival összekötő bicikliutak megvalósíthatóságáról. 

Nos, itt az alkalom, hogy bejárjuk a tervezett, és a nem betervezhető bicikliút egyes szakaszait, hogy az is képbe kerüljön, aki még soha nem járt erre. A jegyzőkönyvvel ellentétben, amely Budapest felől halad Nagykovácsi felé a felsorolásban, én a faluból megyek a főváros irányába. Tegnap végiggyalogoltam újra az egészet, és bárki bejárhatja velem együtt, virtuálisan, ebben a fotógalériában. (lesz külön poszt is, sokkal több fotóval)

5. A Rozmaringos út, mint kieső lehetőség

4.rozmaringos_ut_feliratozva.jpg
5.

 Fő az egészség. A 2013-as Critical Mass résztvevői iszonyú port kavarva rátérnek a Rozmaringos útra.

6.

7.
8.img_1286.jpg

A Rozmaringos útnak valójában nincs neve, én neveztem el így, és így fogok rá hivatkozni a továbbiakban. Ahogy az idézett előterjesztésben és a fenti videóban is látható, a Nagykovácsit Remeteszőlőssel összekötő bicikliút magától értetődő, legegyszerűbb, legnyilvánvalóbb és egyben legbiztonságosabb közlekedési útvonalát jelentő szakasz az a mezőgazdasági út lenne, amely az egykori Rozmaring Mgtsz, kárpótlásként kiosztott és tulajdonjogilag szabdalt földjein vezetne keresztül. Párhuzamos fut a 11104-es úttal, de attól jóval messzebb, zavartalan és csendes övezeten húzódik. A Critical Mass-körének egy része is (minden alkalommal) itt haladt át annak idején: kívánni sem lehetne jobb helyet. Én ugyan kissé alábecsült összegnek tartom ezt a Györgyi Zoltán által emlegetett 30 millió Ft-ot,(még 2010-ben is) a kerékpárútra, kivéve abban az esetben, ha ez az elképzelés egy egyszerűbb műszaki/technikai megoldással járt volna, de erre már nem fog sor kerülni, mert a megvalósítása teljesen reménytelen vállalkozásnak látszik a jelen állás szerint, és nem is erőlteti nagyon senki. Nem ez az egyetlen hely Nagykovácsiban, ahol a kárpótlásként kiosztott földek körüli anomáliák teljes káoszt eredményeztek: a helyi építési hatóságnak, ami a kormányzati ostorcsapkodás eredményeképpen 2013. január 1-én megszűnt, annak idején gyakorlatilag nyomozati munkát kellett folytatnia, hogy felkutassa a tulajdonosokat olyan ingatlanfejlesztéseknél/telekcseréknél, amelyekben az önkormányzat is érintett volt. A zavaros tulajdoni viszonyok szinte minden ilyen esetben hátráltató, lassító, illetve akár a befektetőket elriasztó tényezőként jelentkeztek. Az elmaradt beruházások nyomán keletkező veszteségnek nem csak anyagi, hanem politikai vonzatai is voltak: Nagykovácsiban egy sor olyan ingatlanberuházás esett kútba/tartott hosszú ideig, ahol az egyik okként éppen a tulajdonviszonyok körüli huzavonát lehet megemlíteni. Ez köszön vissza itt is. Mindenkinek jobb lenne, ha a bicikliút itt haladna keresztül: de nem fog.

6. A Gyorsító szakaszgyorsito_szakasz_feliratozva.jpg

9.img_1271.jpg

Itt, a jobboldalon, a még most is frissnek tűnő murvázáson, a lassan befüvesedő csíkban épülne a kerékpárút, a csatorna felett, a 11104-es út szakaszán, Nagykovácsi határa és a szinte merőlegesen becsatlakozó, remeteszőlősi Királyka utca között. Ezt neveztem én el Gyorsító szakasznak...és ez nem pozitív értelmű.

10.img_1270.jpg

A Királyka utcai csatlakozás. Ezen a ponton fordulna le a tervezett kerékpárút Remeteszőlősre.

Tehát alternatív megoldásként, az új építésű bekötő/főcsatorna felett alakítanák ki az adott szakaszt a kerékpárútnak: ezt már a csatornázás idején is felemlegették a lakók, de a gazdag falunak sem akadtak felesleges tízmilliói a projektre. Ráadásul, bár a frissen visszatemetett földet kötelezően tömörítették az úttest megóvása miatt is, erre a viszonylag képlékeny aljzatra azon melegében rávasalni egy utat (aszfalt/térkő, ez most mindegy) elég nagy kihívás lett volna. Mostanra, három év távolából ez már nem játszik talán kockázati tényezőként, de a talajmunka így is a projekt összköltségének egy jelentős részét fogja képezni, mivel meg kell bolygatni a már beállt földet, érzékeny környzetben, az aszfaltút pereménél, sok helyen árokszerű mélyedés mellett. A Rozmaringos útnál ez a költség elviselhető hányada lenne a teljes büdzsének. Ez azonban csak a kisebbik gond. A nagyobb gond az -nyilván a konkrét terveket is ehhez kell/kéne igazítani, illetve kialakítani- , hogy ebben az esetben csak akkor tekinthető a kerékpárút biztonságosnak, ha a közvetlenül mellette futó úttestől szalagkorlát választja el: ha ilyen nem épül, a kerékpárút pusztán egy örömteli alkoholista-szlalomozó-leállósáv lesz majd, teljesen védtelennné téve a biciklizőket. Az elmúlt években több lefutásos, kisodródással járó autóbaleset is történt itt (táblának/fának hajtó, árokba csapódó autók). Ha pl. egy gyerekcsoportot kaszál el a jármű, az index címlap garantált. A szalagkorlát megépítését tehát alapból a tervezési/megvalósítási költség részévé kell/kéne tenni. E nélkül megépíteni a bicikliutat: felelőtenség, és ismerve a helyi közlekedési kutúrálatlanságot, elfogadhatatlan kockázatvállalás is. Persze szalagkorlát nélkül is sokan használnák, ez nem vitás. Ez így van jelenleg a teljes felújítás előtt álló balatoni biciklikörútnál is, ott is vannak az autóút mellett futó, nem védett szakaszok: csak azt kell eldönteni mi mennyit ér, aztán jöhet a pecsét, aláírás a tervekre, ha az önkormányzat nyer a pályázaton. A többi majd Isten és Nagykovácsi kezébe kerül.

7. Remeteszőlősön keresztülremeteszolos_feliratozva.jpg

"...Az egységes hálózatot a Remeteszőlősön a Nap utca - Csillag sétány – Pataksétány kis forgalmú lakóútjai fogják össze, ahol csak táblázások, esetleg felfestések készülnek. .."

11.

Ha letérnél a Remete-szurdok/Budapest felé biciklivel, amit a DINPI nem mindig szokott szeretni. Nem annyira szokott szeretni. Régen nem szerette annyira nagyon. Nem mindig nagyon annyira.

12.

Remeteszőlős, a Patak sétány vége. Innen indul a Rozmaringos út Nagykovácsi felé, árkon, bokron, mezőkön, napraforgóföldeken és Kósa Géza egyik kedvenc özönnövényének, az óriás aranyvessző nyaranként sárgálló óceánján keresztül. 

Az önkormányzati jegyzőkönyv szerint tehát Remeteszőlősre lekanyarodva csak a tervezett kerékpárút kitáblázására/felfestésekre lenne szükség. Na, ezt nem értem. A Remeteszőlős és Nagykovácsi közötti, jelenleg is rendszeresen használt bicikliút (Remeteszőlős-Rozmaringos út-Nagykovácsi) ugyanis már tökéletesen ki van táblázva, a Remeteszőlős utolsó(első) utcáját jelentő Nap utca és Nagykovácsi raktár/gyártelep (gyakorlatilag az Ady Endre utca) között. Cakk-pakk, ától-cettig, saroktól-sarokig: táblahegyek. Szavak nincsenek arra, milyen tökéletesen ki van táblázva: sokkal mélyebben benyúlik a kitáblázottság a faluba, mint a Sebestyén dombnál található Eötvös Lóránd utca, ahonnan a tervezett kerékpárút indulna. Ennyi kerékpárost útbaigazító táblát még életedben nem láttál egy ilyen viszonylag rövid -de falusi mértékkel szinte végtelennek tűnő- szakaszon, lefotóztam mindet. A keskeny, elnyújtozó Remeteszőlős is csak egyetlen főutcából áll, (Remeteszőlős története külön poszt-sorozat lesz) és a falu lakosságszámához viszonyítva valószínűleg ez a budapesti agglomeráció egyik leghosszabb, és egyben legszebben és legigényesebben leaszfaltozott, letérkövezett utcája: elejétől a végéig tökéletes, és minden utcasarkon, ahol a biciklis esetleg eltévedhetne, az útirányt oda-vissza jelző (Budapest-Nagykovácsi) táblák állnak. Ahogy látható még a Rozmaringos útnál is áll egy tábla, jelezve a nem hivatalos, de kerékpározható utat. Az egyetlen tábla amire szükség lenne majd, az a Királyka utcára való lekanyarodást jelző tábla, amikor a kerékpáros elhagyja a 11104-es úton a Gyorsító szakaszt. No persze, ha a Tiborz-Mészáros és Garancsi Kerékpárúti Táblakihelyező és Fenntartó Zrt.-nek is kéne esetleg juttatni majd egy kis lóvét a projekt költségéből, akkor nem szóltam, akkor azt értem. Egyébként nem. De majd elmagyarázza valaki, és ha a magyarázat megállja a helyét, én elfogadom.

8. A Gebaszutolso_szakasz_feliratozva.jpg

A gebasz szó/rövidítés jelentésének megfejtéséhez a google és Ryan közlegény megmentése a barátod. Ha a Remete-szurdoki projekt is összejön, akkor persze nincs gond, sőt, egy alternatív útvonal is választható lesz, de ha egy családbarátabb, kényelmesebb, valóban jól kiépített és kellemesen kerekezhető bicikliút megvalósításáról van szó, akkor az utolsó, Remeteszőlős és Budapest (Adyliget) közötti szakasszal adódhat egy kis gond. Részben azért mert a bicikliút nyomvonala ismét az út mellé kerül (tehát szalagkorlát kell, szerény meglátásom szerint) másrészt mert pontosan itt fog majd kijönni az M0-ás a hegy gyomrából, és én arra számítok, hogy ezt az egész környéket atomjaira szétszedik. Az építkezés után/közben (depók, raktárak, ideiglenes és végleges kerülőutak, becsatlakozások) itt minden megváltozik. Annak idején a nagykovacsi.net főszerkesztője összerittyentett itt egy kis lakossági fórumot az Öregiskolában, és a bemutatott tervek alapján, zord idők várnak a környék lakóira, legyenek akár állatok vagy emberek. Persze majd konszolidálódik a helyzet, de egyszerű történetre nem számítok...ha egyáltalán ideér az M0-ás, mert már 2010-ben azt mondták, hogy "holnap kezdik" csak biztos más idősíkban értették. (frissítés: azóta már a nyomvonalat is törölték. Így legyen lottó ötösöm is. ) Mindenesetre, ha jó állapotú citybike-od van vagy terepbiciklivel közlekedsz, már most is simán átjuthatsz ezen a mezőn, a falu és a főváros között: ugyanis van egy autók által kitaposott út benne, távol a forgalom zajától. Ha megérkezel a fatelep/rendészeti szakgimnázium kettőséhez, egyszerűen végigtolod a gépet vagy végigtekersz a kerítések mellett, és máris beérkeztél Adyligetre. Csak egy 5-6 méteres szakaszon kell bujdokolni az elején a fák alatt, utána tiéd a pálya. Az egész főváros.

13.


A mező közepén. A távolban a magad mögött hagyott Remeteszőlős házai. Biciklizhető ösvény, de a tervezett bicikliút nem itt fog haladni, ahogy a Rozmaringos út esetén sem, hanem feljebb.


14.

A táj, ami alapjaiban fog megváltozni, részben eltűnni. Abból a hegyből bújik elő az M0-ás. Ja, nem.


15.img_1201.jpg

A távolban a fatelep, rendészeti gimnázium házai. Az már ott Adyliget/Budapest határa. Közel vagy.

16.img_1184_1.jpg

A fatelep oldalában. Innen visszetértünk a hivatalos verzióhoz. Tulajdonképpen a tervezett bicikiút nyílegyenesen fut a fák alatt, az út mellett.

17.img_1182.jpg

A rendészeti szakgimnázium és a 11104-es út közötti kerékpárút nyomvonallal nem lesz gond. Ráadásul simán kombinálható a járdával.

18.img_1181.jpg

Viszonylag biztonságos távolban is vezethető lesz/lenne a bicikliút: az árok nyújt némi védelmet a lefutó autók ellen. És megérkeztél.

Én is. 

9. Nagy dobás

Egy valami biztos: azok után, hogy a helyi fidesz úgy vágta át a saját szavazóit (is) mint a szart a palánkon, pl. a sportcentrum belebegtetésével, (akad más is) hogy behúzzák a népek a jelöltjüket, van némi javítanivaló az imázson, több szempontból is. Ám ha ezzel a pályázattal sikerrel járnak, és a bicikliút megvalósul, Kiszelné Mohos Katalin nyugodtan elmondhatja majd, hogy az ő nevéhez is fűződik egy olyan projekt, ami minden szempontból több, jobb és gazdagabb tartalommal bír, mint az útfelújításokra megnyert pénzek vagy egyéb, a helyi épített környezetben pozitív változásokat hozó beruházások. Neki is csordogáltak az építészeti sikerek a bugyorba, de ez most más. Ahogyan a Bencsik-éra Építészeti Aranykorának is ott volt az emblematikus, legnagyobb tetszést arató, Templom teret felvirágoztató felújítása, úgy a mostani polgármesternek is lesz egy ilyen. Ha ez a kerékpárút megépül, az az egész falu számára kiemelkedő jelentőségű: egészségmegőrzési, turisztikai, környezetvédelmi,...és  a döntéshozóknak, főleg a polgármesternek -akinek a nevével ez összeforr- politikai szempontból is nagy dobás lesz.

Ahogy elnézem a helyi narancstálibok tevékenységét, ez jól jön majd neki, ha a következő választáson is indulni akar... mondjuk, függetlenként. De leginkább nekünk, polgároknak jön jól. Maradéktalan öröm lenne, mindenkinek.

Hajrá.

A teljes fotógaléria ide kattintva megtekinthető.

A bejegyzés trackback címe:

https://zordidok.blog.hu/api/trackback/id/tr1114252465

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása