Nagykovácsi blog. Határtalanul, de a határokon belül maradva. Kibeszélő.

Zord idők

Egyen áll a vásár?

Az Állami Számvevőszék lesújtó ítéletének margójára

2021. február 16. - zord íjász

img_7316.jpgLemondóan. Papp István, Nagykovácsi jegyzője, 2017. június 22.-én, a Közmeghallgatáson.

Nagykovácsi a gödörben. Hivatalosan, pecséttel.

Ez az esemény olyan lyukat fog ütni a nagykovácsi politikatörténet lapjaira, és olyan mélyen bevésődik a krónikákba, hogy abból még hosszú ideig táplálkozik a helyi közélet. Nagykovácsit sokféle módon próbára tették már a zord idők az elmúlt 20 évben, de pl. még a legalja 2019-es választási kampány is kikerülte az intézményt, nem sértette meg durva sebként –  valamennyi választási kampány megsértette valamennyire – az önkormányzat erkölcsi integritását. Mindent és mindenkit alátemethetett egy-egy óriáshullám, csapkodhattak a villámok, átsöpörhettek a politikai cunamik a polgármesterek, a képviselők, a jegyzők, a főépítész, az önkormányzati intézmények, vagy az önkormányzati beruházások felett, de a Nagykovácsi Önkormányzaton, a maga teljességében – és így a falun, mely egy és ugyanaz – folt nem eshetett. 

Ezen is túl vagyunk.

Mottó 1. :

"...Az önkormányzatok kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatainak ellátását a képviselő-testület és szervei (többek között a polgármester és a jegyző) biztosítják. A polgármester képviseli a képviselő-testületet, a jegyző pedig vezeti a polgármesteri hivatalt, vagy a közös önkormányzati hivatalt.

Az önkormányzatok alapvető szabályozási feladatai tehát a polgármester és a jegyző felelősségi körébe tartoznak. Az integritás szabályozottságának magas minőségét ezért a polgármester és a jegyző felelős vezetői magatartása határozza meg elsődlegesen.

Az ellenőrzés a polgármester és a jegyző felelősségi körébe tartozó szabályozási környezetre, a főbb integritási kontrollok kiépítettségére terjed ki. Nem terjed ki az önkormányzat által alapított intézményekre, gazdasági társaságokra, alapítványokra, valamint az önkormányzati társulásokra..."

Mottó 2. : "...A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni..." (mindkét mottó az Állami Számvevőszék jelentésének részlete)

"...Az ÁSZ 2009-ben indította el a„Korrupciós kockázatok feltérképezése–Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” című, európai uniós forrásból megvalósított kiemelt projektjét (Integritás Projekt). Az Integritás Projekt célja, hogy felmérje a közszféra intézményei korrupciós kockázatoknak való kitettségét, illetőleg az azok mérséklésére hivatott kontrollok szintjét..."

Az Állami Számvevőszék Pest megye mind a 188 önkormányzatát és 150 hivatalát kijelölve az ellenőrzésre, 183 helyi önkormányzatnál vizsgálatot folytatott annak megállapítására, hogy az adott önkormányzat mennyire felel meg a közpénzek elköltésére vonatkozó, Alaptörvényben megfogalmazott alapértékeknek. (3 önkormányzatnál nem folytatták le a vizsgálatot az adatszolgáltatás hiánya miatt, illetve a vizsgálatról szóló adott jelentésbe nem rakták bele a megyei jogú város, a megyei önkormányzat és a gazdálkodási feladataikat ellátó két hivatal ellenőrzésének eredményét.)

A vizsgálat során 26 önkormányzati dokumentumtípust kértek be ellenőrzésre. (SZMSZ, vagyonnyilatkozatok, leltárok, pénzkezelési szabályzatok, számlarend, az ajándékok és egyéb előnyök elfogadásának szabályozása, közérdekű panaszok kezelése stb. tehát az önkormányzat és a hivatal napi, alapvető működését meghatározó keretek) A 30 oldalas jelentés részletesen ismerteti a vizsgálat összes lényeges szempontját, módszerét, következtetéseit, és az egyes önkormányzatok osztályzásos értékelését, amely az önkormányzatok kockázati besorolásának jelzésére szolgált. Három kategória alapján döntöttek a végső osztályzatról.

  1. Rendelkezik-e az adott önkormányzat a vizsgálatban megnevezett, szükséges és bekért dokumentumokkal?
  2. Átadta-e az ellenőrzésre az adott önkormányzat a bekért adatokat/dokumentumokat?
  3. Milyen választ adott az önkormányzat az Állami Számvevőszék által küldött  figyelemfelhívó levelekre? (értsd: felhívás hiánypótlásra, elmaradt adatok becsatornázására, egyéb anomáliák jelzése stb.)

allami_szamvevoszek_jelentes_ertekelesi_szempontok_kategoriak.jpg

Attól függően, hogy ebben a három kategóriában milyen válaszok születtek, az Állami Számvevőszék elkészítette a végső értékelést, az "integritást jelző dokumentumok" által kimutatható, illetve a "vezetői magatartás tényhelyzeteinek" pontozásos módszerével. Kevésbé hivatali nyelven és kevésbé kacifántosan: a tárgyi és az emberi szempontok alapján. Ez a pontozás, ez a pontrendszer adta ki végül az önkormányzatnak jutó osztályzatot.ertekeles.jpg

"...3 ellenőrzött esetében az ellenőrzés nem volt lefolytatható, mivel nem bocsátották rendelkezésre az ÁSZ által megnevezett dokumentumokat, azonban a szervezetek értékelését az ÁSZ elvégezte. Az értékelés eredmé nyeként az ellenőrzött szervezetek olyan magas kockázatúnak minősülnek, amely alapján további ellenőrzésük indokolt az integritás alapú működés alapvető feltételeinek biztosítása érdekében. További 9 önkormányzatnál az ellenőrzés értékelése alapján olyan súlyú integritási hiányosságok állnak fenn, amely jelentősen fokozza a korrupciós kitettség kockázatát. Ennek csökkentése érdekében az ÁSZ további ellenőrzéseket tervez mind a 12 ön- kormányzat tekintetében..."

Az 1-től 5-ig terjedő osztályzásban az 1-es a legrosszabb, az 5-ös a legjobb minősítést jelöli a csalás és a korrupciós kockázat tekintetében. 

Nagykovácsi, 11 másik önkormányzattal egyetemben, egyes (1-es) osztályzatot kapott, tehát az Állami Számvevőszék a Nagykovácsi Önkormányzatnak a legrosszabb minősítést adta, az önkormányzatot a csalás, a korrupció, az önkormányzati integritás tekintetében kimagaslóan kockázatosnak ítélte, és további ellenőrzéseket tervez az önkormányzatnál.

 

"...ÖSSZEGZÉS

Pest megye települési önkormányzatainál 23 polgármester és 48 jegyző felelős vezetői magatartást tanúsított, az ÁSZ tanácsadása alapján már 2020-ban javította a beszámoló készítés integritást biztosító lényeges feltételeinek a kiépítését.

Az ÁSZ rámutatott olyan alapvető területekre, amely alapján 80 önkormányzat polgármestere, valamint jegyzője részére saját felelős vezetői magatartása körében további előrelépési lehetőséget biztosít 2021-re a csalásmentes környezet kiépítése érdekében, az alapvető integritási feltételek területén.

12 önkormányzatnál, illetve a gazdálkodási feladataikat ellátó hivataloknál rendszerszintű kockázatok maradtak fenn, amelyek új, részletes ellenőrzést indokolnak.

Értékelés

Alapvető társadalmi elvárás, hogy az önkormányzatok működésében érvényesüljenek az integritás alapú hivatali elvek az állampolgárok részére nyújtott szolgáltatások során. Minden állampolgárnak azonos elvek alapján, azonos elbírálás szerint kell megkapnia az önkormányzatok által nyújtott közszolgáltatásokat úgy, hogy ennek érvényesülése az érintettek elégedettségi szintjében is jelentkezzen. Az integritás alapú elvek hiánya gyengíti a jogállamot, ezért ezen elvek mentén történő működési környezet kiépítése és fejlesztése, valamint kockázatainak kezelése felelős vezetői magatartást igényel.

A közpénzügyi helyzet mielőbbi javítását elsődleges szempontként érvényesítve, az Állami Számvevőszék a rendelkezésére bocsátott adatok értékelése alapján az ellenőrzési program tanácsadó céljával összhangban már az el- lenőrzés lefolytatásával párhuzamosan lehetőséget biztosított a jövőre vonatkozóan a vezetők számára, hogy a feltárt hibák, hiányosságok felszámolására intézkedjenek, hozzájárulva ezzel a 2020. évi beszámoló szabályszerű elkészítését biztosító csalásmentes integritási környezet kialakításához.

82 önkormányzatnál és 59 hivatalnál a polgármester, illetve a jegyző eleget tett az integritási kontrollok alapvető feltételeit jelentő, a jogszabályban előírt szabályozási kötelezettségének.

23 polgármester és 48 jegyző – az ÁSZ jelzése figyelembevételével – már az ellenőrzés ideje alatt, a 2020. évre vonatkozóan javította a beszámoló készítés integritást biztosító lényeges feltételeinek a kiépítését .

A szervezeti integritásnak alapvető feltétele a szabályozottság, a jogszabályokban előirt belső szabályzatok és nyilvántartások megléte, azok folyamatos, megfelelő tartalma és gyakorlati alkalmazhatósága. Az integritási kockázatok szervezeti szinten csökkenthetők azáltal, hogy kialakították a szervezeti és működési kereteket, a gazdálkodásra vonatkozó alapvető szabályozási környezetet, valamint a kontrolltevékenységek szabályszerű gyakorlásának előfeltételeit, az integrált kockázatkezelés feltételeit.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában olyan alapvető fontosságú, az adott önkormányzat sajátosságait figyelembe vevő rendelkezéseket szükséges rögzíteni, amelyek alapfeltételei az önkormányzat integritás szerinti működésének, így többek között az önkormányzat szerveinek és felelősségi viszonyainak meghatározása, valamint a képviselők vagyonnyilatkozat tételi rendjét felügyelő bizottság létrehozása. A szabályokat rögzítő rendelet megalkotásának 172 önkormányzatnál tettek eleget.

A pénzügyi- és a vagyongazdálkodás alapvető szabályozottsága és nyilvántartásai – a számviteli politika és a keretében kialakítandó szabályzatok, a számlarend, a gazdálkodási szabályzat, a gazdálkodási jogkörgyakorlásra jogosult személyekről és aláírás mintájukról vezetett naprakész nyilvántartás, a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend – elengedhetetlen feltételei a csalásmentes szervezeti működésnek, a közpénzek és a közvagyon integritás elvű kezelésének, valamint a számviteli beszámoló szabályszerű elkészítésének. A hivatal a számviteli politika és az annak a keretén belül elkészítendő számviteli szabályzatok elkészítésével biztosítja pénzügyi- és vagyongazdálkodása átláthatóságának és elszámoltathatóságának feltételeit, kereteit .

A szabályozások és nyilvántartások kialakításának célja nem önmagában a jogszabályi rendelkezések betartása, hanem az önkormányzat szabályozottságán keresztül a szabályszerű és csalásmentes gazdálkodás feltételeinek meg- teremtése, ezáltal az Alaptörvényben előírt átláthatóság és elszámoltathatóság elvének érvényesítése. Ezeknek az alapelveknek érvényesülése hozzájárulhat ahhoz, hogy az önkormányzatok felé irányuló közbizalom is erősödjön.

Következtetések

Az integritás elvű működés erősítése érdekében további kockázatcsökkentő lépések szükségesek az integritás elvű vezetésirányítás, valamint a pénzügyi- és a vagyongazdálkodás szabályszerű feltételeinek kialakítása terén, amelyeket az érintetteknek az ÁSZ által írásban megküldött további jelzés alapján lehetőségük van megtenni önmaguktól.

Azoknál a legnagyobb kockázatú önkormányzatoknál, valamint a gazdálkodási feladataikat ellátó hivataloknál, amelyeknél rendszerszintű – önmaga által nem kezelt – kockázatot azonosított az ÁSZ, új, részletekbe menő ellenőrzés válik indokolttá..."

 

A teljes jelentésből számomra, e blogposzthoz kapcsolhatóan csak a fent említett részek/idézetek az érdekesek, aki akarja, és hozzám hasonlóan elolvasná az egészet, az veselkedjen neki, és merüljön el benne.

img_7309.jpgHogyan, s merre tovább? Kívánok önnek jó egészséget, és nyugodt, békés mindennapokat, bárhová is tartson az útja a jövőben, jegyző úr.

2021. február 11.-én, 4 óra 59 perckor, a Nagykovácsi Önkormányzat honlapjára, valamint a facebook oldalára felkerült egy szűkszavú sajtóközlemény:

"Lemondott Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának jegyzője, mivel az Állami Számvevőszék vizsgálata kapcsán súlyos adminisztratív mulasztást követett el. A határidő elmulasztása miatt Nagykovácsi hátrányos megítélésben részesült. A jegyző lemondását Kiszelné Mohos Katalin polgármester elfogadta, és megkezdték a dokumentáció pótlását."

Azóta eltelt 5 nap, de semmiféle konkrétum nem látott napvilágot azzal kapcsolatban, hogy mi volt a lemondás tényleges oka, vagyis az, hogy milyen dokumentumok nem érkeztek el időben és/vagy hiányoztak az ÁSZ ellenőrzése kapcsán, amelyeket pótolni kellett volna. Papp István jegyző lemondóleveléről/tartalmáról sem tudni semmit, így természetesen az sem tudható az átlagos kívülállók számára, hogy mi lehetett ennek az adminisztrációs hibának a magyarázata, miért csúszott ki a határidőből a jegyző.

Akit kifejezetten kedveltem. Kedvelem most is, mert őszintén szólva fogalmam sincs, hogy mi történik itt. Nézek, mint az árva kutya, New Orleansban, a Katrina hurrikán pusztítása után.

Papp István egy, a falu iránt elkötelezett, Nagykovácsi és az önkormányzat érdekeit mindig szem előtt tartó, végtelenül korrekt, szakmailag profi, nyitott, maximálisan segítőkész köztisztviselőnek tűnt számomra, akire személy szerint mindig számíthattam, és bármiféle kéréssel, kérdéssel fordulhattam hozzá. Megkockáztatom azt az állítást, hogy a politikai és hivatali színpadra újoncként felkerült Kiszelné Mohos Katalin számára kezdettől fogva ő volt a legjobb és leghasznosabb segítség az önkormányzati munka útvesztőiben, ez a korai testületi ülések videofelvételein is látszik. A civiliket is tudta kezelni: hol a hivatal erélyes hangján, hol szelíden...a kommunikáció terén az amilyen az adjonisten, olyan lesz a fogadjisten módon, és jó volt ez így. Nekem soha, a legkisebb összezördülésem sem volt vele. Néha elég volt a részemről egy röpke email, és lépett. Évekkel ezelőtt, amikor a téli fagyok és kárelhárítások miatt ki sem látszottak a munkából, egy út fölé boruló, életveszélyes, letört faágról értesítettem, és azonnal intézkedett a NATÜ kiküldéséről (szó szerint 10 perc múlva, na jó egy órán belül, ott voltak), de nem létezett olyan apróság, vagy komolyabb probléma, amelyben ne segített volna. Népszavazás költsége, vagy patkányinvázió: válaszolt, intézkedett. Számomra meglehetősen meghökkentő, kicsit megdöbbentő és hihetetlen fordulat a lemondásának a körülírt oka...és az nagyon is rá vall, hogy azonnal vállalta a felelősséget a maga részéről, az általa elkövetett hibáért. Már emiatt is érthetetlen, hogy mi volt az, amit nem vett észre. Az egész ügy: felfoghatatlan.

Mondjuk azért ennyi év hű szolgálat után, talán illett volna legalább nevén nevezni a jegyző urat ebben a roppant informatív sajtóközleményben. Vagy éppen kíméletből nem írták le a nevét? Még az is lehet.hirlevel.jpg

Igen tanulságos és illusztratív az is, hogy a Nagykovácsi Önkormányzat által egy nappal később küldött hírlevélben – amelynek érthető okokból, nagykovácsi bloggerként én is feliratkozott tagja vagyok – sem esik egyetlen szó sem a jegyző lemondásának tényéről, az ÁSZ jelentéséről. Talán úgy érezték, hogy ilyen apróságok nem érdemelnek fontosságot az adventi meseablak-pályázat, a téli tanácsok, a könyvajándéknap,  a klímastratégia, és  a – most kapaszkodj –  Nagykovácsi információs csatornáiról szóló kérdőív (!) mellett. Így hirtelen egy csomó minden eszembe jut Nagykovácsi információs csatornáiról, főleg erről a hírlevélről, amely átsiklik a jegyző lemondásának és az ÁSZ vizsgálatát lezáró osztályozás nüanszán, de azt hiszem, ennek a véleményemnek a kifejtéséről ezúttal lemondok, mert még kevésbé tűrné a nyomdafestéket, mint ez.img_7336.jpg

Kiszelné Mohos Katalin polgármester és Papp István jegyző, még egy csónakban. 

Annyi azonban kiderült a sajtóközleményből – visszavonom –, annyi azonban leszűrhető a sajtóközlemény által sugallt információ alapján, hogy a Nagykovácsi Önkormányzata csalás és a korrupció kockázatát tekintve valójában nem esett volna áldozatául ennek a lesújtó értékelésnek, amennyiben a jegyző határidőre elküldi/pótolja azokat a dokumentációkat, észrevételeket, amelyek benyújtásával az önkormányzat átugorhat a szigorú bírák léce felett. Elfogadom (?), hiszen nyilván nem poénból nyújtotta be a jegyző úr a lemondását.

Az egyetlen, amit azonban végképp nem egészen értek ebben a történetben, az a következő. Az Állami Számvevőszék közzétette a nagyközségektől érkezett észrevételek összesítését, és ebben szerepel egy mondat:

"....A jelentéstervezetre a Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal jegyzője, Földes Nagyközség polgármestere, Taktaharkány Nagyközség polgármestere, a Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, Nagykovácsi Nagyközség polgármestere és jegyzője, valamint Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatal jegyzője határidőben, Leányfalu Nagyközség Önkormányzat polgármestere és jegyzője a törvényi határidőn túl küldte meg észrevételét, a többi ellenőrzött szervezettől a jelentéstervezetre nem érkezett észrevétel..."

Abban az illúzióban ringatom magam, hogy viszonylag otthonosan mozgok a magyar nyelv használatában, a szövegértelmező képességemmel sincsen semmi hiba, és ez alapján az látom, hogy Nagykovácsi polgármestere és jegyzője időben, határidőre elküldte az észrevételeit az Állami Számvevőszék vizsgálatának jelentéstervezetére vonatkozóan.

De ha ők ketten, a polgármester és a jegyző, időben elküldték az észrevételeiket (mindketten, külön/együtt látták, aláírták), akkor ezek után mivel/melyik dokumentummal és hogyan sikerült kicsúszni a határidőből, és ami a legfontosabb és legérdekesebb kérdés: Mindezek után hogyan lett egyedüli és kizárólagos felelős a történtekért a jegyző?

Mert nem tudom figyeltél-e a fenti szövegre, de minden nevezett település esetében határozottan jelzik, hogy az észrevételeket az adott település jegyzője és/vagy a polgármestere küldte-e el az Állami Számvevőszéknek.

Ha Nagykovácsi esetében – feltételezem a szöveg alapján –  ilyen erős volt a polgármesteri kontroll, illetve ennyire szoros volt Dr. Papp István jegyző úr és a Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony között az együttműködés ebben a szenzitív témában, akkor hogyan történhetett meg egy ilyen fatális hiba, és miért csak a jegyző áll egymagában a zord idők viharában?

Miért csak a jegyző adja be a lemondását?

Az ilyen esetek tisztázásában a korrekt, minden részletre kiterjedő kommunikáció segíthetne csak. Talán még az is kiderülhetne, hogy senkinek sem kell beadnia a lemondását, és ez az anomália valami kivédhetetlen, vagy valami nagyon emberi, és elfogadható okra vezethető vissza, ami magát a szégyent is elsöpri és szelídebb jelzővé alakítja. Ilyen jellegű kommunikációs aktivitásnak egyelőre/e pillanatban semmi nyoma, és ez alapján azt kell, hogy mondjam, az Állami Számvevőszék osztályzatát immár – mert ez nem volt mindig így, és nagyon sok pozitív vonást fel tudott mutatni az elmúlt években – nyugodtan át lehet ültetni az önkormányzatnak a kommunikációs, transzparens, nyílt, őszinte párbeszédet érintő területére is.

Az is egyes, elégtelen. Szégyen.

De nem mindenkinél. Van, akinél ötös. Mert ez sem volt mindig  így, de most, ebben az esetben az.

Tisztelt Polgármester Asszony, kedves Kati!

Szomorúan és megdöbbenéssel olvastam Jegyző úr tegnapi levelét, majd a honlapon és egyéb felületeken közzétett ezzel kapcsolatos sajtóhírt.
Azt gondolom ez nagyon rossz hír minden tekintetben, nem csak azért mert meg kell válnunk egy elkötelezettnek megismert kollégától, hanem az ezt kiváltó okok létrejötte miatt különösen.
Mint képviselő szeretném kérni, hogy a testület és az intézményvezetők részvételével kapjunk az ÁSZ vizsgálat lezajlott folyamatáról, annak céljáról, megállapításairól, és a mulasztásokról, a mulasztást elkövetőkről, a hibák utólagos megoldási tervéről a felelősök megnevezésével részletes írásbeli és szóbeli tájékoztatást. Köszönettel, Kósa Emőke, képviselő, 2021. 02.12.

A tanulság? A tanulság az a közhely, hogy a zord idők egyeseket maguk alá temethetnek, másokat viszont felemelhetnek. Mert ahogy a közmondás is tartja, amit már idéztem egy mottóban, korábban: Csak a viharos tenger nevel jó tengerészeket.

Biztos lehetsz benne: az Állami Számvevőszéknek ez a jelentése elő fog jönni a következő önkormányzati választáson, a kampányban. Magas labda, mindenki, minden ellenfél le fogja csapni.

Persze csak akkor, ha Kiszelné Mohos Katalin is elindul a polgármesteri címért.

Van nekem egy olyan határozott érzésem, hogy ő már (jóval előbb is talán) másra, magasabbra fog törni akkor, és kineveli addig a politikai utódját a polgármesteri székre.

De akárhová is törjön, ez az árnyék, az Állami Számvevőszéknek ez a jelentése, el fogja őt kísérni, és ott is meg kell majd küzdenie vele.

Követni fogja, mert az ellenfelei nem felejtik el. És biztosan sokan lesznek, akik szívesen törlesztenének neki.img_6712.jpg

Mosolyszünet. 2018. Június 21. Közmeghallgatás.

Jön a második menet. Összeálltak a kirakós darabkái. Teljesen egyértelmű volt számomra, hogy ez a sztori bűzlik, de mostanra szilárd tény, hogy egész Dánia egy szarkupac. A falu egy jó embert veszít el ebben az abszurd, gyomorforgató történetben. 

A bejegyzés trackback címe:

https://zordidok.blog.hu/api/trackback/id/tr1516428928

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Rodney_2 2021.02.17. 01:09:08

Anélkül, hogy bármit tudnék a Nagykovácsi viszonyokról, inkább általánosságban:

A polgármester a top manager aki tudja, hogy hol van a szakember, aki a jegyző. Nyilván nem a polgármesternek kell elküldeni a szabályzatokat, hanem a jegyzőnek.
Mivel a polgármester új, a jegyző meg régi megbecsült szakember, még az a manager felelősség sincsen, hogy a polgármester miért választott alkalmatlan "szakemebert".

Teljesen másfelöl nézve: a politikust (itt a polgármestert) a népek választják meg abból a célból, hogy most, a következő időszakban, az ő általa képviselt csoportosulás lophassa a közpénzt :) Ezt nem lehet megzavarni holmi lemondással. A jegyző meg fogyóeszköz, majd lesz másik aki esetleg nem lesz olyan elhivatott, hát istenem...

Az, hogy "Nagykovácsi polgármestere és jegyzője időben, határidőre elküldte az észrevételeit" pont ennyit jelent és nem többet. Pl lehetett az egy észrevétel, hogy van egy hiányzó dokumentum, amit 1 héten belül el fognak készíteni és elküldik. Aztán a faszi a te faágaddal volt elfoglalva és elfelejtette :))) Sok minden lehet e mögött a mondat mögött.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2021.02.17. 06:57:00

@Rodney_2: :-)

Nos, igen.
Minden létező online újságszerkesztőség, minden létező online publicista, és minden létező blogger szembekerül, és kénytelen megküzdeni azzal a problémával, hogy az olvasók nem akarnak/nem szeretnek rákattintani a linkekre, így az adott írásmű terjedelmét valójában kb. a huszonötszörösére kéne növelni ahhoz, hogy valamennyi szükséges információt tartalmazza...a linkek alatt elrejtett információkat is tehát. Ekkor viszont azért nem olvasná el az adott írást az olvasók egy jelentős halmaza, mert túl hosszú. Ez utóbbi még nem baj, mert én pl. elviselem ezt. (tudom, hogy hosszan írok, és belekalkulálom az ezzel járó olvasói veszteséget)

Ezért szeretem/szerettem a nyomtatott sajtót mindig. Ott minden újságírónak muszáj minden információt belesűrítenie a terjedelembe, még akkor is ha ezzel előáll a TL: DR probléma, de ez ott nem gond. Az veszi meg az újságot, aki élvezettel olvassa a hosszú cikkeket is.

A bloggerek is állandóan kínlódnak tehát: egyrészt a terjedelem másrészt az információs szorításban. Valahol meg kell húzniuk a határt és kell találni egy arany középutat: nem mindig könnyű, és van aki eleve lehúzza a klozeton az arany középutat is. Ennek eredményeként születnek meg (jellemzően a politikai bloggerek űzik ezt az ipart, de nem csak ők) a három mondatos kurvanyjátazorbánviktornak vagy a milyenszépházmilyenszéptáj jellegű posztok.

Na, a kommentedre reagálva:

Kiszelné Mohos Katalin 2014 óta Nagykovácsi polgármestere. (akkor fidesz jelöltként lett az, 2019-ben pedig egy helyi civil egyesület jelöltjeként nyert, amikor a fideszesek kidobták őt)
Amikor KMK újoncként, 2014-ben "bevonult", Papp István alig egy éve volt még csak (2013 novemberétől) a falu jegyzője: mondhatni, tulajdonképpen "együtt nőttek" fel itt. (a jegyzőnek persze óriási tapasztalata volt már akkor,

"Igazgatásszervező és szociológus végzettségem van. Pályafutásom során végig a közigazgatásban dolgoztam, 8 évet töltöttem a helyi közszolgálatban, és 24 évet az Országgyűlés Hivatalában töltöttem különböző beosztásokban, zömében főtitkár-helyettesként. Feladatom volt a törvényalkotást támogató, a plenáris ülést és bizottságokat segítő hivatali szervezet irányításában való közreműködés, illetve a levezető elnökök mellett ülve a plenáris ülés szakmai támogatása." (idézet az életrajzából)

Amikor a faágammal foglalkozott ( :-) ) az 2014 decemberében volt, a híres jégkatasztrófa idején, amikor az egész országot iszonyú fagykárok érték. Ugyanez az időszak volt, amikor a jegyző "istápolta" az új szerepében még kezdő politikust. Ez most, 6 évvel később már nem játszik.

Valóban nem Kiszelné választotta Pappot 2014-ben, de az Állami Számvevőszék 2020/2021-es vizsgálatára már Kiszelné is tapasztalt köztisztviselő lett, és a hivatal kettőjüket nevezte meg az észrevételekről szóló összegzésében.

"Teljesen másfelöl nézve: a politikust (itt a polgármestert) a népek választják meg abból a célból, hogy most, a következő időszakban, az ő általa képviselt csoportosulás lophassa a közpénzt :) "

Technikai értelemben igen, valóban ez a helyzet. :-) Én azonban szeretném hinni, hogy Nagykovácsi egy kis sziget, ahol a lopás/pénzosztogatás mértékének tekintetében messze elmaradunk a fősodortól.

"Ezt nem lehet megzavarni holmi lemondással. "

Kétségtelen, nem túl gyakori e kies honban, hogy a ciklus elején/közepén/bármikor a ciklusának a vége előtt lemondjon egy polgármester, ez is igaz.

"A jegyző meg fogyóeszköz, majd lesz másik aki esetleg nem lesz olyan elhivatott, hát istenem..."
Nem is hinnéd, hogy mennyire beletrafáltál, és Nagykovácsiban mennyire fogyóeszközök a jegyzők, de nem untatlak a részletekkel. Az viszont már nagyon fájna nekem, ha pl. emögött a gyorsan elfogadott lemondás mögött valami személyes ellentét, vagy valami olyan szándék állna, hogy egy esetleg könnyebben hajlítható vagy ne adja az ég, egy kevésbé felkészült és/vagy kevésbé elhivatott jegyző kerüljön KMK mellé, Papp István helyett, és a polgármester csak lecsapott az első ürügyre, hogy megszabaduljon tőle. Remélem ezekből a verziókból egyik sem játszik, és őszintén szólva nem is hiszem, hogy ez igaz lehetne.

folyt. köv alább.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2021.02.17. 06:57:42

@Rodney_2:

"Az, hogy "Nagykovácsi polgármestere és jegyzője időben, határidőre elküldte az észrevételeit" pont ennyit jelent és nem többet."

Nos, amióta tegnap felraktam ezt a posztot, és pláne azóta, hogy a Blog.hu szerkesztői valamilyen rejtélyes oknál fogva láttak benne annyi potenciált, hogy egyenes a blogketrecben megfuttassák egy kicsit, (köszönöm!) ömlenek rám az információk a levelekben, és azt kell mondjam érik a második poszt a témában. Az emberek egy része Nagykovácsiban is fél a hatalomtól, nem merik nyíltan elmondani azt, amit gondolnak.

Maradjunk annyiban: szerény véleményem szerint az Állami Számvevőszék egy kicsit túltolta a biciklit Nagykovácsi esetében (a másik 11 település 1-es osztályzatának okairól nem tudok semmit), a jegyző lemondásának elfogadása, és ennek a rossz ízű és száraz sajtóközleménynek a gyors betolása előtt pedig el kellett volna talán számolni 10-ig. Úgy van ahogy mondod: sok mindenvan e mögött, de nem az okozta a gondot, hogy "a faszi az én faágammal volt elfoglava, és elfelejtett valamit." :-))

De hozzáteszem: ahhoz képest, hogy kívülállóként írtad, egészen jól rátapintottál néhány dologra, és erre mondják a keresős játékban, hogy langyos, langyos, meleg, meleg...még nem forró, de nem rossz, na.

Bubu64 2021.02.17. 08:48:03

Kedves Íjász!
Isten hozott a NER birodalomban! Pontokban( ahogy Te szoktad) írom le a véleményemet, de szerintem a "levelekben" sokan leírták már.
1. Az ÁSZ Fidesz szimpatizánsokkal van feltöltve, kézi vezérelt. Nem véletlen, hogy a pártok vizsgálatánál egyedül a Fidesz felel meg minden kritériumnak.
2. Ez az integrált bizbasz( nem bírom megjegyezni a nevét) csak azért lett kitalálva, mert nagy pénz jött az EU-ból. Valamit domborítani kell, hogy legyen látszata, tesznek valamit a korrupció ellen, persze csak a más kutyák kölykeinél.
3.A pártállam célja, azon önkormányzatok ellehetetlenítése, ahol a lakosság nem jól szavazott. Első lépés az igazi patrióták kicsinálása, ennek esett áldozatul az aljegyzőtök. Szerintem jól járt, mert még mocskosabb, "zordabb" idők jönnek, remélem nem sínyli meg az egészsége. Kiszelnének megmondják ki legyen az aljegyzője, lehet, hogy külső ember lesz, mint nálunk "télikabát" idejében. Olyan alakok jelentek meg az önkormányzatnál, akikről előtte helyi szinten nem is hallottam. Azt írtad, hogy Kiszelné az utolsó választásnál nem a Fidesz színeiben indult. Ők azt várták, hogy lemond emiatt a fiaskó miatt, de ha nem, majd jön a következő vizsgálat, vagy elvonás. Kiszelnének döntenie kell lesz-e második Tétényi Éva, vagy belesimul a rendszerbe. A nagykovácsi lakosoknak is dönteni kell, mit akarnak, pénzt, vagy önállóságot pénz nélkül. Nagy dilemma.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2021.02.17. 09:01:00

@Bubu64: Ejha, vazze. :-) Szinte körbelelőtted a következő posztomat, te gyerek. Há' vigyázzá' má', te poéngyilkos pernahajder.

Bubu64 2021.02.17. 09:02:06

Még egy dolog . A Te Nagykovácsi fejlesztésére beadott pályázatokról szóló írásaid jutottak eszembe, amikor ezt néztem végig.
www.youtube.com/watch?v=1Rws19GYsOo
Nagyon elhűltem, álmomban nem gondoltam volna, hogy ilyen lett ez az ország. Zord idők jönnek, vagyis már itt vannak.

Bubu64 2021.02.17. 09:04:16

Bocsánat, de akkor is el fogom olvasni bi-bí.:)

zord íjász · zordidok.blog.hu 2021.02.17. 09:32:05

@Bubu64: Ezt eddig még nem láttam. Nézem. Nagyon durva. Nem is feltétlenül az, amiről szól (aki nem egy dobozban éli az életét, az tudja hol él, sem a történet sem ő nem ismeretlen előttem) hanem az, ahogy a fiú nevekkel, konkrétumokkal, számokkal, adatokkal tolja ezt.

Nagy Szilárd láthatóan úgy döntött, hogy a nyilvánosság lesz a pajzsa.

Juhász (rég nem hallottam felőle, azt hittem már a világ másik végén él) pedig követi a Gulyás Márton féle Partizán vonalat. Azt nem tudom, hogy ezek a videók mélyen mélyen hatolnak be a társadalom/ a szavazók tömegeinek mélyére, de elképesztő ezt így hallgatni, látni.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.02.17. 09:52:36

Nagykovácsi a zsákfalucska. Szürreális hely.

Hatalmas erők feszítik a helyiséget. Egyrészt vannak a liberális milliomosok, akik azt hiszik, ez Beverly Hills, s szeretnének szivárványfalut építeni. Másrészt vannak a népiek, akik kis Székelyföldet akarnak. Harmadrészt az őslakosok, akik egyformán utálják az előző 2 csoportot.

Egyszer majdnem odaköltöztem.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2021.02.17. 10:23:08

@MAXVAL birсaman közíró: Életedben először sikerült egy viszonylag korrekt, és a lakosság összetételének leegyszerűsítése mellett is viszonylag használható helyzetképet felvázolnod.

Persze azért muszáj volt tolnod egy kis liberálisozást meg szivárványozást, de anélkül, hogy a részletekkel untatnálak azért talán nem árt, ha tudod: ebben a faluban kőkemény, a hírekből is jól ismert jobboldali-keresztény-vérorbánista-vérfideszes milliomosokkal is találkozhatsz, akik szintén ebbe a luxus-menekülttáborba húzódnak vissza. És nincsenek kevesebben,(finoman fogalmaztam) mint a bármely más ideológiát, eszmeiséget, pártreferenciát képviselő társaik. Haza jöttek és haza jönnek ide, amikor telket vesznek itt, mert ez a falu ősidők óta, rendíthetetlenül keresztény-jobboldali-konzervatív vezetésű.

De abban teljesen igazad van: szürreális hely. Köze nincs a magyar valóság általános arcához. Ebben a blogban többször is szerepel, hogy azok, akik idegenként jönnek ide (vendégség/kirándulás/új betelepülők) gyakran hangoztatják: olyan, mintha külföldön lennének. (értsd: nyugaton, de minimum idegenszerű a hatás) Más színek, más szagok, kisimult arcok.

Pedig itt is millió és egy a gond, de az összhatás annyira erős tud lenni, hogy az idelátogatót kiszakítja az ismerős közegből.

Persze ez nem egyedi: ilyen jellegű településből van még a budapesti agglomeráció felső, nyugati fertályában. Telki egyértelműen viszi a prímet, hozzá képest (a megjelenés egészét tekintve) Nagykovácsi is egy szerény magyar falu, de a csendes, feltörekvő, és városiassá semmiképpen sem növekedő Budajenő is ide sorolható, ahogy hasonló a szomszédságunkban nyújtozó (és egykoron Nagykovácsi részeként létező) Remeteszőlős is. Az ilyen csendes, de láthatóan gazdag emberekkel gyarapodó falvak a Nagykovácsi, Telki jellegű települések árnyékában létező igazi relax szigetek.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2021.02.17. 10:25:19

@MAXVAL birсaman közíró: Szóval csak azt akartam mondani, hogy életedben először írtál egy használható kommentet. Bravo. Van fejlődés.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2021.02.17. 10:35:58

@Bubu64: Végignéztem. Horror. Elkeserítő. Az látszik is a fiún, hogy teljesen belerokkant ebbe a nagy igazságharcba. Nagykovácsiban is van/volt erre élő példa, nem ismeretlen előttem a dolog.

El is mentettem a videot a háttérbe, kihagyhatatlan link. Köszi.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.02.17. 10:37:55

@zord íjász:

Ez nagyon érdekes jelenség, hogy a budapesti liberális elit és a budapesti nemzeti elit UGYANOTT akar lakni!

Mert ez a környék, Budapest nyugati agglomerációja pontosan ez a hely. Van ahol a liberálisok tengenek túl - lásd Telki -, van ahol a nemzetiek - lásd Zsámbék -, máshol - lásd Nagykovácsi - meg egyenlően vannak.

Annak idején a 90-es években, amikor az MDF összeomlott 94-ben és a Fidesz még a liberó táborban játszott, itt volt a nemzeti újraépítkezés egyik szellemi központja. A MIÉP pl. rendszeresen az országos eerdményének a 2-3-szorosát érte el.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.02.17. 10:40:58

@zord íjász:

Én egyébként 1997-2006 között Pátyon laktam, ami szintén egy szürreális hely. A MIÉP egyik bástyája volt (a polgármester a volt szomszédom, egykori MIÉP-es vezér, ma már Fidesz-színekben), de ezzel együtt simán meg lett választva egy MSZP-s is polgármesternek, éppen akkor, amikor az MSZP nagyon lent volt.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2021.02.17. 10:45:41

@MAXVAL birсaman közíró: Kezdek érted aggódni, Iván. Egymás után három normális komment, és még elég pontos is. Baj lesz ebből, Iván. Szófiában lazul a gyeplő? Nem ismerek rád.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2021.02.17. 11:03:57

@MAXVAL birсaman közíró: Meglehet. Mi, igaz liberálisok, nem vagyunk tévedhetetlenek sajnos. De mi ezt élvezzük, ettől olyan gyönyörű az élet.

MEDVE1978 2021.02.17. 11:11:17

ÁSZ. Először a 2000-es évek végén folytattak ellenőrzést egy szervezetnél, ahol dolgoztam. Kabaré. De komolyan. Bejött az 50+-os hölgy és közölte, hogy az ő feladata mind az összes érintett projekt ellenőrzése a kiválasztott ügyet illetően. A következő beszélgetés zajlott le:
Mondtuk neki, hogy az 47 projekt, az összes dokumentáció kb. 100000+ oldal.
- Milyen mintát tetszik venni? Melyik projekt milyen anyagait hozzuk?
- Én nem veszek mintát! Azzzal bíztak meg, hogy az egészet ellenőrizzem.
- De tessék mintát venni, különben ez így nem ellenőrizhető csak hónapok alatt.
- Nem veszek mintát! Az összes anyagot kérem.
- Minimális türelmét kérjük, holnapra meglesz.
A főnököm jót röhögött és kiadta utasításba, hogy az összes dossziét, ami több embermagasságú pakkot tett ki, vigyék be egy szobába és rakják le. A hölgy másnap teljesen eltűnt mögöttük. Az ellenőrzés 4 napig tartott, a másodikon rögtön rájött, hogy mintát kell vennie. Értelmeset nem kérdezett, sem a projektek megvalósításához, sem a szakmai tartalmához nem értett. Ennyit az ÁSZ-ról.

A jelzett szabályzatok egyébként kb. 3 óra alatt legyárthatók. A gazdasági csomagot (számviteli politika és mellékletei) 20-30 ezer forintért meg lehet venni, de egyébként is van szerintem letölthető minta a neten. A többi is viszonylag gyorsan előkészíthető, egy értelmes embernek kb. két nap + amíg szavaz róla a küldöttgyűlés.

A probléma nyilván akkor van, ha előző évit kérnek. Akkor le kell nyilatkozni, hogy előző évben nem volt ilyen, de most van és becsatolni az újat.

Nyilván senki ne gondolja azt, hogy ezek a szabályzatok bármit is jelentenek. Gyönyörűen lehet szabályzatok mellett is sikkasztani és lopni.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2021.02.17. 11:11:18

@MAXVAL birсaman közíró: Tippeljek, vagy beavatsz, hogy ki az a TJ? Mert leugrott a tű a lemezről nálam, és nekem fogalmam sincs hirtelen.

Nem inkább JT?

zord íjász · zordidok.blog.hu 2021.02.17. 11:14:03

@MEDVE1978: :-)) Remek történet, simán lehet, hogy felhasználom mottónak egyszer.

"Gyönyörűen lehet szabályzatok mellett is sikkasztani és lopni."

Igaz. Plakátra vele.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2021.02.17. 11:16:29

@MAXVAL birсaman közíró: Jaaaa, persze, az állandó hivatkozi alapod és saját magad/illetve a belső késztetésed/vezérelved és ösvényed neve, persze, így rendben van.

Fikalnyik Eugén 2021.02.17. 12:05:08

A kulcsszó: M0 és mindent megértesz.
Az ÁSZról meg ennyit:
www.youtube.com/watch?v=YKsseSF4kZo

zord íjász · zordidok.blog.hu 2021.02.17. 12:12:29

@Fikalnyik Eugén: Ő az örökös elnöke az ÁSZnak? Bőbeszédű fiú. Szerintem fideszes lehet.

Rodney_2 2021.02.17. 20:09:10

@zord íjász: Tényleg túl hosszan írsz :)

Én inkább általánosan akartam írni a jelenségről, a konkrét részletek nyilván nem érdekelnek. De beugrott nekem néhány bankfelügyeleti audit amit volt szerencsém elszenvedni több országban banki felsővezetőként :)))

Valahol azt írtad hogy a polgármester zöldfülűként érkezett és sokat köszönhetett a 20 éves tapasztalattal rendelkező jegyzőnek (ez is rezonált valahol a múltamban :))) )

A többi stimmel(het) Good luck!
A lopáshoz meg annyit, hogy ami nincsen valami bebetonozott izéhez láncolva, azt általában elviszik (és nem csak Magyarországon), ami meg oda van betonozva azt telekkel együtt szokták ellopni... Tapasztalt és világlátott ember vagyok :)))

zord íjász · zordidok.blog.hu 2021.02.18. 12:58:01

Monoki Péterné, facebook

"Az ÁSZ ellenőrzése, hogy minden papír megvan-e, porhintés. A saját fontosságukat tartja fenn. Tökhamisan. Konkrét ügyeket, korrupciót, lopásokat kellene feltárniuk, de ez nehéz. Sokkal egyszerűbb a papírhiányt megállapítani és ez alapján minősíteni. Köze nincs a való élethez. De aki annyira gyámoltalan, hogy nem gyárt habokra sok-sok papírt, az is megérdemli a sorsát. Kár, hogy ez most egy egész falut, olyanokat is érint, akiknek nem feladatuk."

Talált, süllyedt.

:-)))
Mondom, hogy mire felrakom a második részt – még muszáj megvárnom néhány információs labdacsot, ami hamarosan pukkan– már nem lesz miről írnom, mert minden kigondolt poénom le lesz lőve.
Nehéz ez a blogger sors.

Rodney_2 2021.05.10. 02:44:28

Brendel Mátyás genetikai hulladék így néz ki:

youtu.be/mymvU1Yydvw?t=247

A világ legszánalmasabb figurája, az arcára van írva, hogy szellemi fogyatékos és még a bekapcsolt vibrátort is a seggében felejtette :)))

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.10. 08:56:00

@Rodney_2:

Az a rész a legjobb, ahogy szerelmesen néz a műsorvezetőre.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2021.05.12. 07:43:09

@MEDVE1978:

Egy másik poszt alatt tucatnyi felhasználótól már bocsánatot kértem, most tőled is. Index címlapon volt a poszt, nem olvasókat gyűjtök.

zordidok.blog.hu/2021/05/08/dicserni_jottem_orban_viktort_nem_temetni/full_commentlist/1#c40629742

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.12. 07:50:37

Látom, éjszakai műszakja volt Pedó Matyinak. Sajnálom őt, így nem maradt ideje a gumifiújával való törődésre.
süti beállítások módosítása